Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
14-05-2021, Piątek, 05:53


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2021
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie WPP.6730.2.78.2020/21.KGM o wydaniu decyzji Nr 27/G/2021 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. 194/5 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 12.05.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.78.2020/21.KGM

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 27/G/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 194/5 położonej we wsi Stare Faszczyce, gmina Błonie,

na wniosek

Pana Grzegorza Wijas i Pani Karoliny Wijas.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.05.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-12 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-12 16:03:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-13 09:24:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 12.05.2021 r.

BURMISTRZ  BŁONIA

                             
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamia, że w związku z wnioskiem firmy P3 BLONIE PARK Sp. z o. o. z siedzibą ul. Złota 59, 00-120 Warszawa reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Jopek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjo-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś, dla planowanego przedsięwzięcia na podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Błonia, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ożarowie Mazowieckim oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia (w kancelarii tut. urzędu lub na adres mailowy: ratusz@um.blonie.pl). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Błonia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-12 13:23:28
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-12 13:26:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, Piorunów - Gmina Błonie

Błonie, dn. 12.05.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy LIDL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 48 reprezentowanego przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp z o.o. Sp. K. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej Centrum Dystrybucji LIDL Błonie  wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64 obręb Piorunów, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1326.2020.AGO.2 z dnia 18 marca 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 28 stycznia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.593.2020.MS.2 wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-12 13:18:15
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-12 13:21:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia dot. inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek, gm. Błonie

Błonie, dn. 04.05.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Venus M. Zyga Sp. Jawna, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji do tłoczenia oleju roślinnego na potrzeby  produkcji biopaliw na dz. nr ewid. 12/3 obręb Marysinek w miejscowości Marysinek 2a gm. Błonie.
Złożony wniosek w dniu 26.04.2021 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-05-05 14:35:23
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-05-05 14:37:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.2.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 7/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. 12/3 Bramki.

Błonie, dnia 5 maja 2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741), zawiadamia, iż na wniosek: Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach, wydano Decyzję Nr 7/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki ewid. nr 12/3 położonej we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dn. 05.05.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-05 13:07:42
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-05-05 13:08:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.8.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 24/2 Białutki

Błonie, dn. 27.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Kamila Konopko oraz Pani Agaty Głodowskiej, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 24/2, położonej we wsi Białutki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-27 15:56:52
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-27 15:57:40
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-27 15:58:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice

Błonie, dn. 26.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Pana Wojciecha Nowak oraz Pani Doroty Nowak  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.199.2021.ACH z dnia 9 marca 2021 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.56.2021.KP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-04-27 12:42:11
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-04-27 12:44:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.4.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa parkingu, dz. 13/15 i 13/16 obr. 14

Błonie, dn. 21.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Renatę Kozak, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa parkingu na terenie części działek ewid. nr 13/15 i 13/16 obr. 0014 położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-21 14:54:16
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-21 14:56:53
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-21 14:57:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.30.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 6/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, 319/2, 319/1 Żukówka

Błonie, dnia 14.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.30.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Leszczyńską, wydano Decyzję Nr 6/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, na terenie części działek ewid. nr 319/1, 319/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 14:27:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 14:28:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 2/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem techniczn

Błonie, dnia 14.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wydano Decyzję Nr 2/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem technicznym, na terenie działki ewid. nr 4/83 oraz części działek ewid. nr 4/17, 4/144, 4/136 obr. 0029 w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 13:54:46
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 13:56:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6730.2.78.2020/21.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dz. 194/5 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 14.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.78.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE -

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 194/5, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, na wniosek Państwa Grzegorza i Karoliny Wijas.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji do dnia 14 maja 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

  1. nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 09:06:15
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 09:09:25
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-14 09:09:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 1/M/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 18/3, 28, 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017 w Błoniu

Błonie, dnia 06.04.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Pana Mateusza Sprycha, wydano Decyzję Nr 1/M/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działek ewid. nr 18/3, 28 oraz na terenie działek ewid. nr 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.04.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-06 14:46:59
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-06 14:50:13
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-04-06 14:51:00

Rejestr zmian

Zawiadomienie z dnia 6.04.2021 o wydaniu decyzji środowiskowej dot. budowy elektrowni fotowoltaicznych, Pass.

Błonie, dnia 06.04.2021r.

WRGNiOŚ.6220.21.2020


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 06.04.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 23.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.


Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.


Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-04-06 13:39:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-04-07 15:41:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 6.04.2021 o wydaniu decyzji środowiskowej dot budowy elektrowni fotowoltaicznych, Pass.

Błonie, dn. 06.04.2021r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-04-06 13:17:58
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-04-06 13:20:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.3.2021.KGM o wydaniu decyzji Nr 5/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 11/18, 11/21, 11/14, 26, 22, Dębówka

Błonie, dnia 31.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Bogusława Rembiasz, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 5/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ewid. 11/21, 11/18 oraz części działek ewid. nr 11/14, 22 i 26, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:51:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:53:30
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:54:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.18.2019/21.KGM o wydaniu decyzji Nr 7/M/2021 o warunkach zabudowy - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. 43/7 obr. 0017 w Błoniu

Błonie, dnia 31.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 7/M/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 43/7 obr. 0017 położonej w Błoniu,

na wniosek

Pana Dariusza Kowalik.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:35:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:37:52
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-31 15:42:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.7.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 34/4 i 34/10 Dębówka

Błonie, dn. 30.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Pauli Janowieckiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 34/4 i 34/10, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 15:01:55
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 15:03:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.6.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, dz. 34/4 i 34/10 Dębówka

Błonie, dn. 30.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sprycha, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE, na terenie części działek nr ewid. 34/4 i 34/10, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 14:56:51
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 14:58:25
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-30 15:00:14

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. budowy do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie

Błonie, dnia 18.03.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.20.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 247), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 18.03.2021r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 19.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-19 14:40:26
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-19 14:42:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie

Błonie, dn. 18.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-19 14:37:24
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-19 14:39:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6721.2.1.2021: wszczęcie postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji: ul. Lesznowska, Błonie

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 242.09 Kb
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji Plik PDF 18.69 MB
3. Wizualizacja i mapaPlik PDF 3.41 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-17 16:39:40
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-17 16:39:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6721.1.1.2021: wszczęcie postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji: ul. Lesznowska, Błonie

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ObwieszczeniePlik PDF 243.43 Kb
2. Wniosek o ustalenie lokalizacjiPlik PDF 11.00 MB
3. Wizualizacja i mapaPlik PDF 3.33 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-17 16:24:27
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-03-17 16:24:15

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem technicznym

Błonie, dn. 10.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa obiektu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu obejmująca budowę hali pneumatycznej stanowiącej zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem technicznym, na terenie działki ewid. nr 4/83 oraz części działek ewid. nr 4/17, 4/144, 4/136 obr. 0029 w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-10 11:34:15
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-10 11:37:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza - przed wydaniem decyzji środowiskowej: budowa elektrowni fotowoltaicznych, Pass

Błonie, dn. 08.03.2021r.

 BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1787.2020.BS z dnia 25 lutego 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 21 stycznia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.717.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-03-08 17:35:07
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-03-08 17:36:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2021.AC o wydaniu decyzji Nr 4/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki. Budowa szybu windowego i klatki schodowej. ; dz. 12/3 Bramki

Błonie, dnia 03.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2021.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wydano Decyzję Nr 4/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki. Budowa szybu windowego i klatki schodowej na terenie części działki ewid. nr 12/3 we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-03 15:54:53
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-03 15:55:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.3.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, dz. 4/23, 4/8, obr. 0031

Błonie, dn. 02.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Dominika Bronickiego, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Najmrocką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, na terenie części działek ewid. nr 4/23 i 4/8 obr. 0031, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 10:59:43
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 11:02:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.2.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. 12/3 Bramki.

Błonie, dn. 02.03.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przeznaczonego do obsługi budynków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki ewid. nr 12/3 we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.03.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 10:25:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-02 10:26:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, dz. 18/3, 28, 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017

Błonie, dn. 24.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Pana Mateusza Sprycha, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działek ewid. nr 18/3, 28 oraz na terenie działek ewid. nr 40/12, 40/14, 40/16 obr. 0017, położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-24 12:09:24
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-24 12:11:24
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-24 12:13:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass

Błonie, dn. 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1679.2020.BS.2 z dnia 5 lutego 2021r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 15 stycznia 2021 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.686.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-02-17 12:26:30
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-02-17 12:28:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.29.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 3/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej, dz. 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 Stare Faszczyce

Błonie, dnia 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.29.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Tomasza Michalik, wydano Decyzję Nr 3/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:54:25
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:55:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.28.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 2/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka, dz. 3/194 Radzików IHAR

Błonie, dnia 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Rafała Łuniewskiego, wydano Decyzję Nr 2/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka, na terenie działki ewid. nr 3/194 położonej we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:42:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 15:42:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.18.2019/21.KGM o zakończeniu postępowania - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. 43/7 obr. 0017 w Błoniu

Błonie, dnia 16.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 43/7 obr. 0017 położonej w Błoniu, na wniosek Pana Dariusza Kowalik.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji do dnia 31 marca 2021 r. Przepraszając za przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku informuję, że sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą oraz złożonością tego rodzaju spraw, które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 10:59:44
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 11:04:44
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-16 11:09:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.4.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV (...)

Błonie, dn. 12.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Grześkiewicz, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych SN-15kV, w tym linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV oraz słupów linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV (etap I), na terenie działek ewid. nr:

  • dz. 19, 15 we wsi Wola Łuszczewska, gm. Błonie,

  • dz.  46, 67, 6/3, 62, 66 we wsi Nowa Górna, gm. Błonie,

  • dz. 42, 2/2, 44/1, 36 we wsi Górna Wieś, gm. Błonie,

  • dz. 84, 127 we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-12 15:17:40
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-12 15:18:53
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-26 11:23:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 4.02.2021r. - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa urządzenia wodnego, Bieniewice.

Błonie, dn. 04.02.2021r.

BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek Pana Wojciecha Nowak oraz Pani Doroty Nowak, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego dla studni nr 1 i pobór wód podziemnych ze studni nr 1 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid. 344/18 obręb Bieniewice gm. Błonie.
Złożony wniosek uzupełniony w dniu 28.01.2021 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-02-05 12:34:18
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-02-05 12:37:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.3.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, dz. 11/18, 11/21, 11/14, 26, 22, Dębówka

Błonie, dn. 05.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Bogusława Rembiasz, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr ewid. 11/21, 11/18 oraz części działek ewid. nr 11/14, 22 i 26, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-05 10:25:19
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-05 10:26:07
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-05 10:26:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.19-SKO.2020/21.KGM o decyzji SKO w sprawie odwołania od decyzji Nr 22/G/2020 z dnia 25.08.2020 r. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE, dz. 125 i 44 Wawrzyszew

Błonie, dnia 04.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19-SKO.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a., oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

w związku z odwołaniem od decyzji

Burmistrza Błonia Nr 22/G/2020 z dnia 25.08.2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działek ewid. nr 125 i 44 położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie,

wydanej na rzecz:

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego

zawiadamiam, iż

w dniu 28.01.2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzję znak KOA/3419/Ar/20,

w której orzeka:

na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kpa umorzyć postępowanie odwoławcze.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

 

Na tablicy ogłoszeń wywieszono dnia 04.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 15:26:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 15:31:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-03-05 08:32:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.30.2020/21.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, dz. 319/2 i 319/1, Żukówka

Błonie, dn. 04.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.30.2020/21.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Leszczyńską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE, na terenie części działek ewid. nr 319/2 oraz 319/1, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.02.2021 r.


 


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 14:21:42
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 14:22:42
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-04 14:23:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.27.2020/21.AC o wydaniu decyzji Nr 1/G/2021 o ustal. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, dz. 11/9 i 11/10 Dębówka

Błonie, dnia 01.02.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2020/21.KGM

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 t.j. z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 t.j. z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Jakuba Sajdłowskiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie części działek ewid. nr 11/9 i 11/10 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.02.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-01 17:45:39
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-01 17:46:39
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-02-01 17:53:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2021.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki. Budowa szybu windowego i klatki schodowej.

Błonie, dn. 14.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2021.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Przebudowa i rozbudowa budynku „Hostel” na terenie Domu Pomocy Społecznej Bramki (część działki ewid. nr 12/3 we wsi Bramki, gm. Błonie). Budowa szybu windowego i klatki schodowej.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.01.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-14 13:04:29
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-14 13:06:12
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-14 13:08:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.29.2020.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. -- budowa sieci wodociągowej, dz. 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 Stare Faszczyce

Błonie, dn. 11.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.29.2020.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Tomasza Michalik, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 238/1, 188/1, 182/8, 182/1 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-12 10:51:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.28.2020.KGM o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. - rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka

Błonie, dn. 11.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2020.KGM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Pana Rafała Łuniewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Rozbudowa i przebudowa przedszkola publicznego nr 5 w Radzikowie im. Kubusia Puchatka, na terenie działki ewid. nr 3/194 położonej we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2021 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:44:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-11 15:47:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2021-01-12 10:48:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w m. Błonie Wieś, gmina Błonie

Błonie, dn. 07.01.2021 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku spółki Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Jakimiuk przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz. w Warszawie przy ul. Złotej 59, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie  zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-01-08 15:13:01
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-01-08 15:15:40

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. budowy zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach w m. Błonie Wieś, gmina Błonie

 Błonie, dnia 07.01.2021 r.

WRGNiOŚ.6220.14.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 07.01.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 01.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-01-08 15:09:35
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2021-01-08 15:11:21

Rejestr zmian

Oglądano 577 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl