Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
23-06-2024, Niedziela, 15:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr 8/VI/2003 z dn. 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błonie na 2003 rok
Treść ARCHIWALNA !

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Budżet
 DATA PUBLIKACJI:  15 Lipca 2003 14:23
 NAZWA:  Uchwała Nr 8/VI/2003 z dn. 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błonie na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 8/VI/2003
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 3 marca 2003 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błonie na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591), art. 109, 116, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) oraz art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) – Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1


1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 30.936.790 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały).
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje między innymi:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji w wysokości 1.935.987 (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały)
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 203) 29.210
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000.

§ 2


1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.413.807 (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały).
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
a) wydatki bieżące na kwotę 23.406.807
w tym m.in.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 12.876.512
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej 1.935.987 (określone w załączniku nr 3 do uchwały)
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 200.000
b) dotacje dla zakładów budżetowych (określone w załączniku nr 5 do uchwały) 670.000
c) dotacje dla podmiotów publicznych niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy (zgodnie z zał. nr 6 do uchwały) 735.000
d) wydatki majątkowe w wysokości 12.602.000
(określone w załączniku nr 10 do uchwały), w tym:
- wydatki inwestycyjne 12.602.000

§ 3


Ustala się plan (określony w załączniku nr 4 do uchwały):
- przychodów w roku budżetowym 8.193.000
- rozchodów w roku budżetowym 1.715.983

§ 4


Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego
w kwocie 12.329.525 (określoną w załączniku nr 8 do uchwały)

§ 5


Ustala się plan przychodów i wydatków (określony w załączniku nr 5 do uchwały) dla zakładu budżetowego (dz. 700 rozdz. 70001:
- przychody 4.570.000
w tym dotacje z budżetu 670.000
- rozchody 4.570.000

§ 6


Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (określony w załączniku nr 7 do uchwały):
- przychody 160.000
- rozchody 160.000

§ 7


Ustala się plan dochodów związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:
dział 750 Administracja publiczna 47.396
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 47.396
§ 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 47.396

§ 8


Tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 742.000
w tym: rezerwa ogólna 200.000
rezerwa celowa dla działu 851 Ochrona zdrowia 500.000
rezerwa celowa dla działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 42.000

§ 9


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10


Ustala się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.500.000 złotych.

§ 11


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie.

§ 12


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Piotr Hernik

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zalacznik nr 10 do uchwaly budzetowejPlik PDF 232.53 Kb
2. zalacznik nr 2 do uchwaly budzetowejPlik PDF 383.35 Kb
3. zalacznik nr 3 do uchwaly budzetowejPlik PDF 187.92 Kb
4. zalacznik nr 4 do uchwaly budzetowejPlik PDF 161.17 Kb
5. zalacznik nr 5 do uchwaly budzetowejPlik PDF 140.96 Kb
6. zalacznik nr 6 do uchwaly budzetowejPlik PDF 152.67 Kb
7. zalacznik nr 7 do uchwaly budzetowejPlik PDF 119.89 Kb
8. zalacznik nr 8 do umowy budzetowejPlik PDF 270.94 Kb
9. zalacznik nr 9 do uchwaly budzetowejPlik PDF 103.20 Kb
10. zalacznik uchwala budzetowaPlik PDF 205.70 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2008-01-24 00:00:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-01-24 08:11:40

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl