Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
16-02-2019, Sobota, 08:01


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2019
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.28.2018/19.AC o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie działek położonych w Błoniu obr. 31, Stare Faszczyce i Radonice

Błonie, dn. 05.02.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2018/19.AC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Marlenę Mikołajczyk, wykonującą prace dla firmy MIRMAR S.C. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii napowietrznej nn wraz ze stanowiskami słupowymi i przyłączami elektroenergetycznymi nn, na terenie działek ewid. nr 161/1, 167/3, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, działek ewid. nr 1, 34, 62, 15/1, 16, 64/1, 12/4, 12/3, 9/8, 37/1, położonych w Błoniu obr. 0031, oraz działek ewid. nr 1/1, 3/2, 207, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-05 15:47:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-05 15:53:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska
Data: 2019-02-06 13:54:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z 25.01.2019 w spr. zmiany nazwy przeds. w dec. o środ. uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi pow. (ul. Strażacka)

  Błonie, dn. 25.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz.1405 ze zm.) oraz art. 61 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z  2018r. Poz. 2096  t.j./ zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Mieczysława Wójcika, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany nazwy przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 67.2016 z dn. 04.05.2016r. dla
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie

zastępując słowo „przebudowa” słowem „rozbudowa” uzyskując brzmienie:
inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4107W (ul. Bieniewicka i ul. Błońska) w m . Błonie i Bieniewice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4104W  (ul. Strażacka) w m. Bieniewice, gm. Błonie.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 155 ww. ustawy uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem o zmianę nazwy przedsięwzięcia w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dn. poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-28 17:38:07
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-01-28 17:42:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2019.AC - wszczęcie, budowa studni głębinowej, Górna Wieś

Błonie, dn. 22.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.1.2019.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa studni głębinowej o głębokości 40,5 m, na terenie działki ewid. nr 44/1, położonej we wsi Górna Wieś, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-25 12:17:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-28 15:53:42

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji nr 05.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowca planowanego na dz. nr ewid. 5/2 obręb Żukówka, gm. Błonie

Błonie, dnia 22.01.2019 r.

WRGNiOŚ.6220.17.2018


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 22.01.2019r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 05.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowca planowanego na dz. nr ewid. 5/2 obręb Żukówka, gm. Błonie
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-23 11:56:05
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2019-01-23 11:57:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.31.2018/19.AC: wszczęcie - gazociąg Dębówka

Błonie, dn. 22.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.31.2018/19.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:


Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 25/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-22 15:55:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-22 16:00:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmiostrza WPP.6733.2.27.2018/19.AC - decyzja dot. ust. lok. inw. celu publ. - budowa gazociągu Radonice

Błonie, dnia 14.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Kuleta, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 2/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 129 i 130/17, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-14 17:03:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 17:08:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.9.2018/19.AC dot. wydania decyzji 1/M/2019 o ust.lok.inw.celu publ. - budowa sieci wodociągowej, Błonie

Błonie, dnia 11.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2018/19.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Łukasza Gołębiewskiego reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 1/M/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. 38/10 oraz części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030, położonych w Błoniu,


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.01.2019 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 14:38:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 13:52:13
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-14 13:52:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kopytów - Obszar 1 i Obszar 2

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2”.
Obszar 1 oznaczony literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A, którego granice przebiegają:
od północy: zaczynając od punktu A, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 20/1 poprzez punkty B, C do punktu D, które stanowią północną granicę wsi Kopytów;
od wschodu : od punktu D, który stanowi północno - wschodni narożnik działki ewid. nr 27/5 poprzez punkt E, F do punktu G, które stanowią wschodnią granicę wsi Kopytów ( wschodnia granica administracyjna gminy);
od południa: od punktu G, który stanowi południowo - wschodni narożnik działki ewid. nr 93 (droga gminna), poprzez punkt H, I, J które stanowią południową i południowo – zachodnią granicę działki ewid. nr 93 ( droga gminna);
od zachodu: od punktu J, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 93 (droga gminna) do punktu K, który stanowi północną granicę działki ewid. nr 150/1, następnie przejście przez działkę ewid. nr 13 (drogę krajową nr 92) do punktu A.
Obszar 2 oznaczony literami L-M-N-O-P-L którego teren obejmuje działki ewid. nr 157/1, 157/2, 158/1, 158/2.   

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/20/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Kopytów – Obszar 1 i Obszar 2” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 227.87 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:41:37
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:44:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Dębówka

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka”.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które
oznaczono na załączniku graficznym do uchwały literami A-B-C-D-E-A, przebiegają:
od północy – zaczynając od punktu A, stanowiącego północno – zachodni narożnik działki
ewidencyjnej nr 21 w kierunku wschodnim poprzez punkt B do punktu C stanowiący północno –wschodni narożnik działki ewid. nr 1/9, które stanowią północną granicę wsi Dębówka
od wschodu : od punktu C w kierunku południowym po wschodniej granicy działek ewidencyjnych nr 1/9, 1/12, 1/14, 1/15, 22 do punktu D, który stanowi południowo - wschodni
narożnik działki ewid. nr 22;
od południa : od punktu D w kierunku zachodnim po północnej granicy działki ewid. nr 37 stanowiącej tereny PKP do punktu E, który stanowi północno - zachodni narożnik działki ewid. nr 37;
od zachodu: od punktu E w kierunku północnym do punktu A po zachodniej granicy wsi Dębówka.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6,
w terminie do dnia 12 lutego 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/22/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 237.45 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:38:28
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:40:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bieniewice

Błonie, 11.01.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały Nr III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice”.
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A, przebiegają:
od północy – zaczynając od punktu A , stanowiącego północno – zachodni narożnik dz. ew. nr 336 po północnej granicy działki ew. nr 336 do punktu B stanowiący jej północno – wschodni narożnik;
od wschodu : w kierunku południowo - wschodnim – zaczynając od punktu B po północnej granicy działek ewidencyjnych ew. nr 231/7, 232 do punktu C i dalej w kierunku południowym po granicą działki ewidencyjnej nr 232, 241 do punktu D, dalej w kierunku zachodnim do punktu E południową granicą działki ewidencyjnej nr 241, 240 do punktu E, południową granicą działki ewidencyjnej do punktów F i G, granicą działki ewidencyjnej nr 238 do punktu H;
od południa : w kierunku wschodnim południowa granicą działki ewidencyjnej nr 238, 233/30 do punktu I;
od zachodu:  w kierunku północnym do punktu J wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 112 we wsi Dębówka.
  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6,
w terminie do dnia 12 lutego 2019 r
. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię
i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  zmiany planu,  obejmującego  w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10 w pok. nr 7 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała Nr III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2018.
    Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl./  Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obszar objęty planem 292.28 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2019-01-11 11:20:17
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2019-01-11 11:30:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.26.2018/19.KG o wydaniu decyzji Nr 1/G/2019 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 03.01.2019 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2018/19.KG

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Łukasza Głowackiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Przebudowa odcinka wodociągu, na terenie działki ewid. nr 247/32, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.01.2019 r.


Autor: Katarzyna Granowska
Data: 2019-01-03 15:49:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska
Data: 2019-01-03 15:52:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska
Data: 2019-01-07 10:50:28

Rejestr zmian

Oglądano 123 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl