Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
7-10-2022, Piątek, 02:10


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2020
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 14/M/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Błonie, dnia 31.12.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2020.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Waldemara Kiniorskiego, wydano Decyzję Nr 14/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Błoniu na terenie działki ewid. nr 82 obr. 0024 położonej w Błoniu.

 

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.12.2020 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2020-12-31 15:52:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2020-12-31 15:54:00
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2021-01-12 12:25:37

Rejestr zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 29/G/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Błonie, dnia 31.12.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2020.AC

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Wojciecha Kuciara, wydano Decyzję Nr 29/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci energetycznej SN oraz nN – budowa linii kablowej SN wraz ze stacją transformatorową, budowa przyłącza kablowego nN w miejscowości Pass, na terenie działki ewid. nr 31/112 oraz części działek ewid. nr 16/1, 18, 19/7, 20, 31/113, obr. 0025 Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.12.2020 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2020-12-31 15:38:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2020-12-31 15:40:00
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2021-01-12 12:31:14

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia decyzji nr 48.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie

 Błonie, dnia 30.12.2020 r.

WRGNiOŚ.6220.17.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 30.12.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 48.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie, w ramach realizacji „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni  zastępczej nr 1B na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie pobierającego wodę z utworów oligoceńskich, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie”.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-30 14:56:12
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-30 14:57:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie

Błonie, dn. 30.12.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIE

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku spółki Miejskie  Przedsiębiorstwo   Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Deręgowskiego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie, w ramach realizacji „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni  zastępczej nr 1B na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie pobierającego wodę z utworów oligoceńskich, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie”.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-30 14:51:15
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-30 14:54:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 13/M/2020 z dnia 23.12.2020 r.

Błonie, dnia 23.12.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.13.2020.KGM

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Wasilkowską, wydano Decyzję Nr 13/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie zadaszenia oraz pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach założenia przebudowy placu miejskiego w Błoniu w celu nadania nowych funkcji społeczno-gospodarczych wraz z retencją, ciągami pieszymi i zielenią (wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu- przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego oraz przyłącza elektryczne), na terenie części działki ewid. nr 13/15 obr. 0014, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 23.12.2020 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2020-12-23 16:01:15
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2020-12-23 16:12:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass

Błonie, dn. 16.12.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na budowie 5 elektrowni fotowoltaicznych  o mocy do 1 MW lub  1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 16.12.2020 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-16 12:32:30
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-16 12:34:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie elektrowni - farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass

Błonie, dn. 16.12.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 105 § 1 k.p.a. art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że  w dniu 09.12.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Błoniu wpłynęło pismo w którym firma Błonie – Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowana przez Pana Janusza Adamskiego wycofuje wniosek dot. inwestycji polegającej na  budowie elektrowni - farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie ww. wniosku Burmistrz Błonia,

wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-16 12:29:02
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-16 12:32:00

Rejestr zmian

Zawiadomienie WRGNiOŚ UM w Błoniu z dn. 10.12.2020 r. o wydaniu przez Burmistrza Błonia decyzji nr 44.2020

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZawiadomieniePlik PDF 271.76 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-15 15:28:41
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-15 15:30:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 8.12.2020 dot. umorzenia postępowania - farma fotowoltaiczna , Pass

Błonie, dn. 08.12.2020r.

 BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 105 § 1 k.p.a. art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że  w dniu 01.12.2020r. do Urzędu Miejskiego w Błoniu wpłynęło pismo w którym firma Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowana przez Pana Janusza Adamskiego wycofuje wniosek dot. inwestycji polegającej na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie ww. wniosku Burmistrz Błonia,

wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-08 15:45:16
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-12-08 15:48:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie

    Błonie, dn. 30.11.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Jakimiuk przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1409.2020.AGO.2 z dnia 19 listopada 2020r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 21 października 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.538.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-01 11:54:46
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-01 11:57:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie

Błonie, dn. 30.11.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek Spółki Miejskie  Przedsiębiorstwo   Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Deręgowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie, w ramach realizacji „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni  zastępczej nr 1B na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie pobierającego wodę z utworów oligoceńskich, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.1479.2020.ACH z dnia 18 listopada 2020 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 13 listopada 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.573.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-01 11:50:48
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-01 11:53:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. nwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie

Błonie, dn. 30.11.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie do 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 26.11.2020 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00  po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-12-01 11:46:46
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-12-01 11:48:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonie z dnia 30.11.2020r. (WPP.6733.2.27.2020.MK) o wszczęciu postępowania w sprawie LCP dot. budowy gazociągu ś.c. na terenie części działek ewid. nr 11/9 i 11/10 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie

Błonie, dn. 30.11.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działek
ewid. nr 11/9 i 11/10 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.11.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-30 09:03:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-12-01 09:22:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.11.2020r. (WPP.6730.2.25.2020.KGM) o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie dz. nr ew. 61/12 we wsi Białuty, gm. Błonie.

Błonie, dnia 27.11.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.25.2020.KGM

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 43/G/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działki ewid. 23/4 położonej we wsi Wawrzyszew oraz działki ewid. nr 61/12 położonej we wsi Białuty, gmina Błonie,

na wniosek

Państwa Elżbiety i Mariana Kocot.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.11.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-27 11:56:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-11-30 12:04:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 26.11.2020 w sprawie harmonogramu polowań zgłoszonego przez Koło Łowieckie nr 52 "Lis"

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść obwieszczeniaPlik PDF 842.91 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-26 14:49:40
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-11-26 14:50:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.11.2020r. (WPP.6733.2.24.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP w sprawie budowy oświetlenia ulicznego we wsi Białuty, gm. Błonie

Błonie, dnia 19.11.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.24.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Zdzisława Łukasiaka, wydano Decyzję Nr 26/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 9/1, 64/1, 62/1, 66/1 oraz części działek ewid. nr 162/3, 162/1, 65/1, 61/1, 63 położonych we wsi Białuty, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.11.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-19 12:29:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-11-20 12:32:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dnia 19.11.2020r. (WPP.6733.2.25.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na terenie części dz. nr 23 we wsi Białutki, gm. Błonie

Błonie, dnia 19.11.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Zdzisława Łukasiaka, wydano Decyzję Nr 27/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie oświetlenia ulicznego, na terenie części działki ewid. nr 23 położonej

we wsi Białutki, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.11.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-19 12:21:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-11-20 12:26:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.11.2020r. (WPP.6733.2.23.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP w sprawie przeniesienia słupa linii napowietrznej, Wola Łuszczewska, gm. Błonia

Błonie, dnia 19.11.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.23.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Krzysztofa Karpińskiego wydano Decyzję Nr 28/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

przeniesieniu słupa linii napowietrznej nN typ 4xAL35mm2 +AL25mm2 z działki ewid. nr 18/30 do granicy działek ewid. nr 18/30 i 18/29 położonych we wsi Wola Łuszczewska, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.11.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-19 11:30:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-11-20 11:34:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.11.2020r. (WPP.6733.1.10.2020.AC)o wydaniu decyzji LCP w sprawie budowy wodociągu na terenie części działek ewid. nr 35/2, 36/6, obr. 0020, Blonie

Błonie, dnia 19.11.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.10.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Rafała Włodarskiego, Pani Elżbiety Łęczyckiej oraz Pana Krzysztofa Szrebka, wydano Decyzję Nr 12/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


budowie sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 35/2, 36/6 obr. 0020, położonych w Błoniu


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 19.11.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-19 09:38:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-11-20 09:42:37

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 12.11.2020r. (WPP.6733.2.26.2020.MK) o wszczęciu post. w/s LCP dot. budowy sieci energetycznej na terenie dz. nr 16/1, 18, 19/17, 20, 31/112, 31/113, obr. Pass, gm. Błonie

Błonie, dn. 12.11.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Kuciara wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci energetycznej SN oraz nN- budowa linii kablowej SN wraz ze stacją transformatorową, budowa przyłącza kablowego nN w miejscowości Pass, dz. nr 16/1, 18, 19/17, 20, 31/112 i 31/113, obr. 0025 Pass, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.11.2020 r.

 


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-11-12 12:52:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-11-13 12:57:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 30.10.2020r. (WPP.6733.1.14.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP NR 11/M/2020 w sprawie termomodernizacji sali gimnastycznej wraz z łącznikiem Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu, dz. nr 4/17, 4/16, obr. 0029

Błonie, dnia 30.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydano Decyzję Nr 11/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


termomodernizacji sali gimnastycznej wraz z łącznikiem Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu polegająca na: dociepleniu ścian, stropodachu, wymianie okien, luksferów, drzwi, regulacji instalacji c.o., wentylacji, montażu na dachu fotowoltaiki na terenie części działek ewid. nr 4/17 i 4/16 obr. 0029, położonych w Błoniu


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie obsługują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 30.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-30 10:06:58
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-30 10:23:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 28.10.2020 r. (WPP.6733.1.12.2020.MK) dot. wszczęcia post. w sprawie LCP polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie dz. nr 82, obr. 0024 w Błoniu.

Błonie, dnia 28.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., reprezentowanego przez Pana Waldemara Kiniorskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie działki ewid. nr 82, obręb 0024 w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10,
pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu (0-22) 725-30-04 wew. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-28 10:38:07
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-28 10:43:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.10.2020r. (WPP.6733.1.13.2020.MK) o wszczęciu postępowania w sprawie LCP polegającym na budowie zadaszenia oraz pawilonów handlowo- usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu części działki ewid. nr 13/15, obr. 0014 w Błoniu

Błonie, dnia 27.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.13.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Wasilkowską, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa zadaszenia oraz pawilonów handlowo- usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach założenia przebudowy placu miejskiego w Błoniu w celu nadania nowych funkcji społeczno- gospodarczych wraz z retencją, ciągami pieszymi i zielenią (wraz z niezbędnym uzbrojeniem terenu- przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego oraz przyłącza elektrycznego) na terenie części działki
ewid. nr 13/15, obr. 0014 w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu (0-22) 725-30-04 wew. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-27 08:38:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-28 08:50:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy linii światłowodowej na terenie części działek ewid. nr 24/2, 11, 14/1, 18, 19/3 położonych we wsi Pass, gm. Błonie

Błonie, dnia 20.10.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.22.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm./, zawiadamia, iż na wniosek: STANSAT Stanisław Grzesik (.......), reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Bystrzyckiego, wydano Decyzję Nr 25/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie linii światłowodowej na terenie części działek ewid. nr 24/2, 11, 14/1, 18, 19/3 położonych we wsi Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-20 15:14:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-10-21 15:19:21
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-10-21 15:20:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie

Błonie, dn. 19.10.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek spółki Miejskie  Przedsiębiorstwo   Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.  reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Deręgowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji polegającej na budowie studni zastępczej 1B o głębokości 200m p.p.t. na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie,
w ramach realizacji „Projektu robót geologicznych na wykonanie studni  zastępczej nr 1B na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Błonie pobierającego wodę z utworów oligoceńskich, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie”.
Złożony wniosek  z dn. 09.10.2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-19 16:08:15
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-10-19 16:10:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrz Błonia z dnia 14.10.2020r. (WPP.6733.2.19-SKO.2020) o przesłaniu akt sprawy do SKO w sprawie decyzji LCP polegającym na budowie gazociągu średniego ciśnienia dz. nr 125 i 44 we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie

Błonie, dnia 14.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19-SKO.2020.MK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z odwołaniem od decyzji

Burmistrza Błonia Nr 22/G/2020 z dnia 25.08.2020 r.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE na terenie części działek ewid. nr 125, 44 położonych we wsi Wawrzyszew, gm Błonie,

wydanej na rzecz:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Jakuba Sajdłowskiego

zawiadamiam, iż
akta sprawy przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie, ul. Obozowa 57.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: (22)725-30-04 wew. 151 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-14 11:03:05
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-14 11:15:16

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 12.10.2020 dot. harmonogramu polowań zbiorowych

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść obwieszczeniaPlik PDF 1.10 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-13 10:57:34
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-10-13 10:58:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 13.10.2020r. (WPP.6730.2.25.2020.KGM) o zakończeniu postępowania w sprawie budowy czterech budynków mieszkalnych, dz. nr 23/4, Wawrzyszew

 Błonie, dnia 13.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.25.2020.KGM


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działki ewid. nr 23/4 położonej we wsi Wawrzyszew oraz działki ewid. nr 61/12 położonej we wsi Białuty, gmina Błonie, na wniosek Państwa Elżbiety i Mariana Kocot.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki
i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji do dnia 13 listopada 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Otrzymują:

1. Pani Elżbieta Kocot,
2. Pan Marian Kocot,
3. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-13 10:52:30
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-13 11:02:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 12.10.2020 r. (WPP.6733.1.14.2020.MK) o wszczęciu postępowania w sprawie LCP polegającym na termomodernizacji sali gimnastycznej wraz z łącznikiem zespołu szkół nr 1 w Błoniu, dz. nr ewid. 4/17, obr. 0029, Błonie


Błonie, dnia 12.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem zespołu szkół nr 1 w Błoniu polegająca na: dociepleniu ścian, stropodachu, wymianie okien, luksferów, drzwi, regulacji instalacji c.o., wentylacji, montażu na dachu fotowoltaiki na terenie działki ewid. nr 4/17, obr 0029,  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu (0-22) 725-30-04 wew. 151.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 3 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.10.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-12 11:47:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-15 11:56:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 12.10.2020 r. (WPP.6730.2.17-SKO.2019/20.MK) o przekazaniu akt sprawy do SKO, dot. budowy przedszkola, dz. nr 108/5 Żukówka


Błonie, dnia 12.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17-SKO.2019/20.MK

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.)
w związku ze skargą Państwa Izabeli i Władysława Pyczel na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

w sprawie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na:

Budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie,

wydanej na rzecz:
Pana Tomasza Reperowskiego
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Hyż,

zawiadamiam, iż:
akta sprawy ponownie przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k. p. a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-12 08:37:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-13 09:00:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - Cholewy

Błonie, 9.10.2020

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla wsi Cholewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzanego na podstawie uchwały Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmienionej uchwałą Nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla wsi Cholewy”.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 19.10.2020 r. do 20.11.2020 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 16.11.2020 r. Zebranie odbędzie się w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu ul. Grodziska 1, sala konferencyjna. Początek zebrania o godz. 17.00.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2020 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2020 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. MPZP Cholewy 1000.60 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-09 15:40:21
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-10-09 15:45:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie elektrowni - farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie

Błonie, dn. 09.10.2020 r. 

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie elektrowni - farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 2/62, 2/69, 2/52 obręb Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 09.10.2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-09 14:10:49
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-10-09 14:12:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 08.10.2020 r. (WPP.6733.2.24.2020.MK) wszczęcie LCP budowa oświetlenia ulicznego Białuty, gm. Błonie.

Błonie, dn. 08.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.24.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Łukasiak wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  budowie oświetlenia ulicznego na terenie części działek ewid. nr 162/3, 162/1, 65/1, 64/1, 66/1, 9/1, 62/1, 63 i 61/1 we wsi Białuty, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-08 12:42:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-15 12:49:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 08.10.2020 r. (WPP.6733.2.25.2020.MK) o wszczęciu post. LCP dotyczącym budowy oświetlenia ulicznego we wsi Białutki, gm. Błonie

Błonie, dn. 08.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Łukasiak wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  budowie oświetlenia ulicznego na terenie części działki
ewid. nr 23 we wsi Białutki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-08 12:13:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-15 12:39:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o umorzeniu postepowania dot. przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów pochodzenia roślinnego w Błoniu przy ul. Kolejowej 50

Błonie, dn. 07.10.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 105 § 1 k.p.a. art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że  w dniu 05.10.2020r. do Urzędu Miejskiego w Błoniu wpłynęło pismo w którym firma Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 reprezentowana przez Pana Karola Konarskiego wycofuje wniosek dot. przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów pochodzenia roślinnego w Błoniu przy ul. Kolejowej 50, gmina Błonie, działka nr ewid. 13 ob. 0025 miasto Błonie.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie ww. wniosku Burmistrz Błonia,

wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-07 13:48:43
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-10-07 13:51:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 06.10.2020r. (WPP.6733.1.10.2020.MK) LCP budowa sieci wodociągowej dz. nr 35/2 i 36/6, obr. 0020, gm. Błonie

Błonie, dnia 06.10.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.10.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Rafała Włodarskiego, Pani Elżbiety Łęczyckiej oraz Pana Krzysztofa Szrebka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 35/2 i 36/6, obr 0020,  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.10.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-06 11:49:18
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-10-06 11:57:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie

Błonie, dn. 01.10.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Jakimiuk przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 38/2, 38/1, 39, 40/1, 42/1, 36 i 37 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 16.09.2020 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-10-02 13:53:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-10-02 13:55:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dn. 29.09.2020 r. w spr. harmonogramu polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Harmonogram polowańPlik PDF 887.08 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-29 15:29:17
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-09-29 15:29:37

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wszczeciu post. dot. inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie

Błonie, dn. 25.09.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Błonie – Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz z siedzibą w m. Pass ul. Stefana Batorego 5 reprezentowanego przez Pana Janusza Adamskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 8MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4/43 obręb Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 16.09.2020 r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-28 10:23:42
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-09-28 10:26:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.21.2020.AC: decyzja - budowa gazociągu, Wawrzyszew

Błonie, dnia 22.09.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.21.2020.AC


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Sprycha, wydano Decyzję
Nr 24/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE na terenie części działki ewid. nr 26/9 położonej we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-22 15:38:20
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-09-22 15:39:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.20.2020.AC: decyzja - budowa gazociągu, Stare Faszczyce

Błonie, dnia 22.09.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.20.2020.AC


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Sajdłowskiego, wydano Decyzję
Nr 23/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE na terenie części działki ewid. nr 238/1 położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-22 15:05:25
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-09-22 15:36:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia: wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa hali magazynowej, Piorunów

  Błonie, dn. 16.09.2020r.

 BURMISTRZ  BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy LIDL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 48 reprezentowanego przez Pana Wojciecha Hałajkiewicza przedstawiciela spółki Kwadrat Polska Sp z o.o. Sp. K., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej
Centrum Dystrybucji LIDL Błonie
wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 6, 7, 8, 10, 11/3, 64 obręb Piorunów, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 02.09.2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-16 13:31:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-09-16 13:31:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.09.2020 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: zbieranie odpadów pochodzenia roślinnego, Błonie, ul. Kolejowa

Błonie, dn. 14.09.2020r.

 BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 reprezentowanego przez Pana Karola Konarskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów pochodzenia roślinnego w Błoniu przy ul. Kolejowej 50, gmina Błonie, działka nr ewid. 13 ob. 0025 miasto Błonie.

Złożony wniosek z dn. 08.07.2020r. po stosownych uzupełnieniach przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-15 15:28:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-09-16 10:35:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - dot. rozbudow Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce we wsi Pass

Błonie, dn. 09.09.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy SEMO Sp. z o. o.  z siedz. w m. Mszczonów przy ul. Ługowa 30 reprezentowanej przez Pana Guillaume Chavrier, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Błonia nr 96.2013 z 25.10.2013r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce o nr ewid. 4/13 we wsi Pass, gmina Błonie, wydanej dla SEMO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ługowej 30, 96-320 Mszczonów.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-11 15:27:18
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-09-11 15:28:59

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia - dot. rozbudowy Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, we wsi Pass

Błonie, dnia 09.09.2020r.

WRGNiOŚ.6220.06.2020


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 09.09.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 28.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Błonia nr 96.2013 z 25.10.2013r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce o nr ewid. 4/13 we wsi Pass, gmina Błonie, wydanej dla SEMO Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Ługowej 30, 96-320 Mszczonów.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-11 15:24:44
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-09-11 15:25:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - dot. budowy budynku magazynowego nr 2 Błonie – Pass z częściami socjalno biurowymi firmy Logicor (President Polska) Sp z o.o.

Błonie, dn. 10.09.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy Logicor President Polska Sp z o.o. reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Tomasza Nowakowskiego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego nr 2 Błonie – Pass z częściami socjalno biurowymi firmy Logicor (President Polska) Sp z o.o. na działkach o nr ewid. 4/18, 4/23 obręb Pass oraz na fragmentach działek nr ewid. 4/6, 4/58, 24/1 obręb Pass, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-11 15:21:01
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-09-11 15:22:55

Rejestr zmian

Zawiadomienie Burmistrza Błonia - dot. wydania decyzji nr 29.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego nr 2 Błonie – Pass z częściami socjalno biurowymi firmy Logicor (President Polska) Sp z o.o.

Błonie, dnia 10.09.2020r.

WRGNiOŚ.6220.05.2020


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 10.09.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 29.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego nr 2 Błonie – Pass z częściami socjalno biurowymi firmy Logicor (President Polska) Sp z o.o. na działkach o nr ewid. 4/18, 4/23 obręb Pass oraz na fragmentach działek nr ewid. 4/6, 4/58, 24/1 obręb Pass, gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-09-11 15:18:45
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-09-11 15:19:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 31.08.2020r. (WPP.6733.2.22.2020.MK) o wszczęciu post. w spr. LCP dot. budowy linii światłowodowej na terenie cz. dz. nr 24/2, 11, 14/1, 18, 19/3, Pass, gm. Błonie

Błonie, dn. 31.08.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.22.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: STANSAT Stanisław Grzesik, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Bystrzyckiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa linii światłowodowej na terenie części działek
ewid. nr 24/2, 11, 14/1, 18, 19/3 położonych we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.08.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-31 15:55:46
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-08-31 16:00:03

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.08.2020 r. (WPP.6733.2.19.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP nr 22/G/2020 dot. budowy gazociągu na terenie części dz. nr 125, 44, Wawrzyszew, gm. Błonie.

Błonie, dnia 25.08.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika- Pana Jakuba Sajdłowskiego, wydano Decyzję Nr 22/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63 PE na terenie części działek ewid. nr 125, 44 położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.08.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-25 10:54:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-08-26 11:02:35

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 24.08.2020 r. (WPP.6733.2.18.2020.MK) o wydaniu decyzji nr 21/G/2020 LCP budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie części dz. nr 318/6, 318/12 we wsi Żukówka

Błonie, dnia 24.08.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.18.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika- Pana Jakuba Sajdłowskiego, wydano Decyzję Nr 21/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40 na terenie części działek ewid. nr 318/6, 318/12 położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.08.2020 r


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-24 11:17:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-08-25 11:24:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia - wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, budowa budynku magazynowego, Pass

Błonie, dn. 10.08.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Logicor President Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skaryszewska 7 reprezentowany przez Pana Tomasza Nowakowskiego przedstawiciela spółki Logicor President Polska Sp z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego nr 2 Błonie – Pass z częściami socjalno biurowymi firmy Logicor (President Polska) Sp z o.o. na działkach o nr ewid. 4/18, 4/23 obręb Pass oraz na fragmentach działek nr ewid. 4/6, 4/58, 24/1 obręb Pass, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.493.2020.AGO.2 z dnia 21 lipca 2020r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 19 maja 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.262.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-17 18:36:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-08-18 09:47:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.17.2020.AC: decyzja - budowa urządzeń elektroenergetycznych, Stare Faszczyce

Błonie, dnia 11.08.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.17.2020.AC

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm./, zawiadamia, iż na wniosek: WOLTE Karolina Kaczmarska,
ul. Sienkiewicza 103, 05-082 Stare Babice reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Dominikę Pałasz, wydano Decyzję Nr 20/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w energię elektryczną – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z budową słupa średniego napięcia oraz stacji transformatorowej nN/Sn na terenie części działek ewid. nr 141/12, 141/18, 141/15, 141/17 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.08.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-11 15:43:07
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-08-11 15:44:35

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.08.2020r. (WPP.6733.1.9.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP w spr. budowy gazociągu na terenie części działek ewid. nr 4/25 i 13/17 oraz dz. nr 13/7 obr. 0020, gm. Błonie

Błonie, dnia 03.08.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wydano Decyzję Nr 10/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE na terenie części działek ewid. nr 4/25, 13/17 oraz działki ewid. nr 13/7 obr. 0020 położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 03.08.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-03 17:33:32
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-08-03 17:38:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.08.2020 r. (WPP.6733.1.7.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie dz. nr 170 we wsi Błonie Wieś i dz. nr ew. 35/1, obr. 0024, Błonie

Błonie, dnia 03.08.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Wojciecha Zawiejskiego, reprezentowanego przez Panią Annę Chudzicką wydano Decyzję Nr 8/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie części działki ewid. nr 170 położonej we wsi Błonie-Wieś, gm. Błonie oraz na terenie działki ewid. nr 35/1 obr. 0024 położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 03.08.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-03 17:11:52
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-08-03 17:16:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.08.2020 r. (WPP.6733.1.8.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP w sprawie budowy gazociągu na terenie części działek nr 1 i 67 obr. 0015 w Błoniu

Błonie, dnia 03.08.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wydano Decyzję Nr 9/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE na terenie części działek

ewid. nr 1 i 67 obr. 0015, położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 03.08.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-08-03 16:44:20
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-08-03 16:51:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 31.07.2020r. (WPP.6733.2.21.2020.MK) o wszczęciu post. w sprawie LCP dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu na terenie dz. nr 26/9 Wawrzyszew


Błonie, dn. 31.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.21.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Mateusza Sprycha wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie części działki ewid. nr 26/9 położonej we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-31 11:46:23
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-31 11:51:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 31.07.2020 r. (WPP.6733.2.20.2020.MK) o wszczęciu post. w sprawie LCP dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu na terenie cz. dz. nr 238/1 Stare Faszczyce

Błonie, dn. 31.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.20.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działki ewid. nr 238/1 położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 31.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-31 10:20:28
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-31 10:24:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 22.07.2020r. (WPP.6733.2.37.2016/20.AC) o umorzeniu post. w spr. LCP dot budowy sieci elektroenergetycznej w tym linii kablowych na terenie działek w miejscowościach Nowy Łuszczewek, Wola Łuszczewska, Górna Wieś i Nowa Górna.

     
Błonie, dn. 22.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.37.2016/20.AC


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: firmy GRIDNET C. Pelec Sp. J. działającej na zlecenie PGE Dystrybucja S.A., wydano Decyzję Nr 3/U-G/2020 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej w tym linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV, stacji transformatorowych 15/0,4kV, złączy kablowych nN, słupów linii napowietrznej (zakończenie przebudowywanych linii napowietrznych) w ramach modernizacji sieci SN- kierunek Teresin III na terenie dz. ewid. nr 71, 89/1 oraz części działek ewid. nr 72/1, 84, 85, 89/2, 90/1, 93, 94/1, 96, 127,13, 88, 79, 80, 85, 86 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, działka ewid. nr 15 oraz część działek ewid. nr 19, 47, 48,, 46, 14, 50, 51, 52, 53/1, 53/2 we wsi Wola Łuszczewska, działka ewid. nr 2/2 oraz części działek ewid. nr 24, 25, 27, 29, 36, 42, 44/1, 5, 108, 23 we wsi Górna Wieś, działki ewid. nr 46, 62 oraz części działek ewid. nr 6/1, 6/2, 6/3, 7, 22, 66, 67 we wsi Nowa Górna.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 22.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-22 08:30:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-23 08:37:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. rozbudowy Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce o nr ewid. 4/13 we wsi Pass

Błonie, dn. 20.07.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy SEMO Sp. z o. o.  z siedz. w m. Mszczonów przy ul. Ługowa 30 reprezentowanej przez Pana Guillaume Chavrier, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Błonia nr 96.2013 z 25.10.2013r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce o nr ewid. 4/13 we wsi Pass, gmina Błonie, wydanej dla SEMO Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Ługowej 30, 96-320 Mszczonów.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.641.2020.ML.2 z dnia 22 czerwca 2020r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 2 lipca 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.364.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-21 11:07:14
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-07-21 11:09:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Błonie do roku 2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu

Błonie, dnia 17.07.2020r.

Burmistrza Błonia


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020  poz. 283)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Błonie do roku 2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ratusz@um.blonie.pl;
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie;
- w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 10 sierpnia  2020r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Błonia.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Błonie do roku 2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta, lub umieszczoną na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Błonie.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Program ochrony środowiska dla Gminy Błonie do roku 2023 - PROJEKTPlik PDF 2.60 MB
2. Prognoza oddziaływania na środowiskoPlik PDF 2.22 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-17 15:41:28
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-07-17 15:47:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 15.07.2020r. (WPP.6733.2.16.2020.MK) o wydaniu dec. LCP dot. budowy sieci wodoc. dz. nr 29 i 30 Cholewy

Błonie, dnia 15.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2020.MK


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Jakuba Kondrat, zam. ul. Spacerowa 54, 05-152 Cybulice, reprezentowanego przez pełnomocnika- Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 19/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 29 i 30 położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-15 11:06:22
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-15 11:10:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 55.07.2020 r. (WPP.6730.2.24.2020.MK) O wydaniu dec. 25/G/2020 O warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego dz. nr 317/4 Żukówka, gm. Błonie

Błonie, dnia 15.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.24.2020.MK

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 25/G/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. 317/4 położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie,
na wniosek
Pana Macieja Zakrzewskiego,
ul. Techników 11/7, 02-468 Warszawa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-15 10:00:05
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-15 10:14:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 15.07.2020 r. (WPP.6733.2.19.2020.MK) o wszczęciu postępowania dot. LCP bud. gazociągu na terenie części dz. nr 125, 44 we wsi Wawrzyszew


Błonie, dn. 15.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie części działek ewid. nr 125, 44 położonych we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-15 08:55:40
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-15 09:01:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.07,2020 r. (WPP.6733.1.6.2020.MK) o wydaniu decyzji LCP w sprawie budowy gazociągu na terenie części działki ewid. nr 35/1, obr. 0024, gm. Błonie

Błonie, dnia 10.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wydano Decyzję Nr 7/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40PE na terenie części działki ewid. nr 35/1 obr. 0024, położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 10.07.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-10 15:17:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-13 16:23:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 8 lipca 2020r w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją pieców węglowych na proekologiczne gazowe

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść obwieszczeniaPlik PDF 490.25 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-10 08:36:21
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-07-10 08:37:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 09.07.2020r. (WPP.6730.1.18.2019/20.AC) O uchyleniu postanowienia o zawieszeniu postępowania dot. bud. bud. wielorodz. dz. nr 43/7, obr 0017

Błonie,  dn. 09.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.18.2019/20.AC


OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku ze złożeniem zażalenia od Postanowienia Burmistrza Błonia z dnia 25.11.2019 r. zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 43/7 obr. 0017 położonej w Błoniu
zawiadamiam, iż

w dniu 28.05.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
wydało postanowienie znak KOA 105/Ar/20,

w którym orzeka:
na podstawie art. 138 § 2  Kpa w związku z art. 144 Kpa uchylić zaskarżone postanowienie w całości a sprawę przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 09.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-09 15:32:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-10 15:38:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia. 09.07.2020 r. (WPP.6733.2.25.2017/20.AC) DOT. wydania decyzji nr 2/U-G/2020 umarzającej potęp. w spr. bud. sieci elektroenergetycznej , Stare Faszczyce

Błonie, dn. 09.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2017/20.AC


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Karolinę Kaczmarską, wykonującą prace dla WOLTE Karolina Kaczmarska wydano Decyzję Nr 2/U-G/2020 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:

Budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
YAKXS 4x120 mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/23, 141/24, 144/1, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


 


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 09.07.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-09 12:10:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-10 12:18:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 09.07.2020 r. (WPP.6733.2.25-SKO.2017/20.AC) o uchyleniu decyzji 16/G/2019 z dnia 19.09.2019r. dot. budowy sieci elektroenergetycznej, Stare Faszczyce

Błonie,  dn. 09.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25-SKO.2017/20.AC

OBWIESZCZENIE

Stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z odwołaniem od decyzji
Burmistrza Błonia Nr 16/G/2019 z dnia 19.09.2019 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie polegające na
budowie  sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x120mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/23, 141/24, 144/1, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce,gm. Błonie,
wydanej na rzecz:
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Karolinę Kaczmarską,
zawiadamiam, iż
w dniu 24.04.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
wydało decyzję znak KOA/3961/Ar/19,

w którym orzeka:
na podstawie art. 138 § 2  Kpa uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 09.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-09 11:18:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-10 11:25:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - Błonie Wieś

Błonie, dn. 06.07.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Kaję Sawicką przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-07 12:24:03
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-07-07 12:26:59

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - Błonie Wieś

 Błonie, dnia 06.07.2020r.

WRGNiOŚ.6220.02.2020

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 06.07.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-07 12:19:38
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-07-07 12:22:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 06.07.2020r. (WPP.6733.1.5.2020.AC) LCP o wydaniu decyzji nr 6/M/2020 z dn. 06.07.2020 Budowa gazociągu dz. nr 18/2, 18/3, obr. 0017, gm. Błonie

Błonie, dnia 06.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wydano Decyzję Nr 6/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE na terenie części działek ewid. nr 18/2, 18/3 obr. 0017, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 06.07.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-06 17:28:01
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-06 17:31:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.07.2020 (WPP.6733.1.4.2020.AC) LCP budowa sieci elektroenergetycznej kablowej Stare Faszczyce

Błonie, dnia 03.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2020.MK

 

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika- Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 5/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stacją transformatorową SN/nN na terenie działek ewid. nr 38/6, 38/3, 38/5, 38/4, 38/2, 1/5, 1/21, 1/19, 228 obr. 0030, części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030 położonych w Błoniu oraz  na terenie działek ewid. nr 60, 29/5 położonychwe wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-03 16:09:04
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-03 16:11:54

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny w dniach 18-23.06.2020

Błonie, dnia 03 lipca 2020 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Błonia informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny w dniach od 18.06.2020 r. - 23.06.2020 r. będą przyjmowane do dnia 10.07.2020 r.

Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Druki wniosków znajdują się w Urzędzie Miejskim w Błoniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska ul. Nowakowskiego 10 pokój nr 2 i 6 lub można pobrać /załącznik/.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6 w Biurze Podawczym pokój nr 1.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. WniosekPlik PDF 775.41 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-03 16:03:42
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-07-03 16:04:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.07. 2020 (WPP.6733.2.13.2020.AC) LCP budowa sieci elektroenergetycznej Cholewy- Teresin

Błonie, dnia 03.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2020.MK


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika- Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 16/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, stacjami transformatorowymi SN/nN złączami kablowymi na terenie działki ewid. nr 89/3, części działki ewid. nr 5 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, działek ewid. nr 61, 82/1, 96/5, 54, części działek ewid. nr 123,56/4, 56/13, 181/12, 181/1, 56/1, 71/11, 71/15, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie oraz części działek ewid. nr 104 i 105 położonych we wsi Pawłowice, gm. Teresin.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-03 15:58:21
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-03 16:01:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.07.2020 (WPP.3733.2.14.2020.AC) LCP budowa sieci elektroenergetycznej dz. nr ew. 22, 11/9, 11/10, 11/14, Dębówka, gm. Błonie

Błonie, dnia 03.07.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika- Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 17/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stacją transformatorową nN/Sn na terenie części działki ewid. nr 22 oraz działek ewid. nr 11/9, 11/10, 11/14 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.07.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-07-03 15:46:09
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-07-03 15:49:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.06.2020r. (WPP.6730.2.24.2020.MK) dot. zakończenia postępowania w spr. wydania warunków zabudowy dla bud. mieszk. na dz. nr 317/4, Żukówka

 Błonie, dnia 25.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.24.2020.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 317/4, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie, na wniosek Pana Macieja Zakrzewskiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy
w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 15 lipca 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Otrzymują:
      
    1. Pan Maciej Zakrzewski,
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-25 12:09:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-26 12:15:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 24.06.2020r. (WPP.6733.2.18.2020.MK) obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie LCP dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie cz. dz. nr 318/6 i 318/12 Żukówka

Błonie, dn. 24.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.18.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie części działek ewid. nr 318/6 i 318/12 położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-24 14:20:43
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-24 14:29:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 24.06.2020r. (WPP.6733.2.17.2020.MK) dot. wszczęcia post. w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z budową słupa średniego napięcia oraz stacji transfor., dz. nr ew.Stare Faszczyce

Błonie, dn. 24.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: WOLTE Karolina Kaczmarska, ul. Sienkiewicza 103, 05-082 Stare Babice, reprezentowanej przez Panią Dominikę Pałasz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w energię
elektryczną- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z budową słupa średniego napięcia oraz stacji transformatorowej nN/Sn na terenie części działek ewid. nr 141/12, 141/18, 141/15 oraz 141/17 we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.06.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-24 11:10:36
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-24 11:15:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 24.06.2020r. (WPP.6733.1.9.2020.MK) dot. wszczęcia postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś.c. na terenie części dz. nr 4/25, 13/17, obr. 0020, oraz na terenie dz. nr 13/7, obr. 0020, położowych w gm.

Błonie, dnia 24.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.9.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø63PE na terenie części działek ewid. nr 4/25, 13/17,
obr. 0020 oraz na terenie działki ewid. nr 13/7, obr. 0020,  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-24 09:07:50
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-24 09:12:51

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 18.2020 z dn. 19.06.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW - Wawrzyszew

Błonie, dnia 19.06.2020r.

WRGNiOŚ.6220.01.2020


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 19.06.2020r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 18.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-23 15:57:28
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-06-23 15:59:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Wawrzyszew

Błonie, dn. 19.06.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61, art. 9,  art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wniosku  firmy EL-DRI Tomasz Dribko z siedz. w m. Komorów  reprezentowanej przez Pana Tomasz Dribko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew.

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy k.p.a (Dz. U. Nr 2020 poz. 256), strony mają prawo do zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-23 15:52:43
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-06-23 15:56:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 18.06.2020 r. (WPP.6730.1.8.2020.MK) Dot wszczęcia postępowania w sprawie LCP budowa gazociągu na terenie części działek ewid. nr 1, 67, obr. 0015, gm. Błonie

Błonie, dnia 18.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø40PE na terenie części działek ewid. nr 1 oraz 67, obr 0015  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18;00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-18 15:05:33
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-18 15:09:08
Modyfikował(a): Malwina Kamińska
Data: 2020-06-18 15:53:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 18.06.2020 r. (WPP.6733.1.7.2020.MK) dot. wszczęcia postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej, dz. nr 35/1 obr 0024, oraz część dz. 170 we wsi Błonie Wieś

Błonie, dnia 18.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek Pana Wojciecha Zawiejskiego, zam. ul. Kopernika 13, 05-870 Błonie, reprezentowanego przez Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie części działki ewid. nr 170 we wsi Błonie Wieś, oraz na terenie działki ewid. nr 35/1, obr 0024,  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.06.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-18 12:55:29
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-18 13:01:51

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 17.06.2020 r. (WPP.6733.2.12.2020.MK) o wydaniu Decyzji dot. Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek ewid. nr 316/18, 319/1, 320/1 położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie

 Błonie, dnia 17.06.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.12.2020.MK

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika- Panią Magdalenę Leszczyńską, wydano Decyzję Nr 15/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działek ewid. nr 316/18, 319/1, 320/1 położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-17 15:46:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-06-18 15:49:55
Modyfikował(a): Malwina Kamińska
Data: 2020-06-22 12:10:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody do głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Treść obwieszczeniaPlik PDF 72.83 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-16 15:38:01
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-06-16 15:38:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 08.06.2020r. (WPP.6733.1.5.2020.MK) LCP dot. wszczęcia post. w sprawie budowy gazociągu, ul. Engelmana, dz. nr ew. 18/2 oraz część dz. nr 18/3, obr. 0017, Błonie

Błonie, dnia 08.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø63PE na terenie  działki ewid. nr 18/2 oraz części działki ewid. nr 18/3 obr 0017  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-08 15:43:03
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-08 15:47:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6721.1.1.2020: wszczęcie postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji: ul. Wiejska, Błonie

WPP.6721.1.1.2020


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r., o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ( Dz. U. z 2020 r., poz. 219), zawiadamiam o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji na działce nr ewid. 22 w obrębie 0012 przy ul. Wiejskiej w Błoniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Błonia.
Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ratusz@um.blonie.pl w terminie do dnia 26.06.2020 r.


Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek o ustalenie lokalizacjiPlik PDF 20.22 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-05 14:58:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-06-05 14:59:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.06.2020r. (WPP.6730.2.54.2019/20.MK)obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. warunków zabudowy dla nadbudowy garażu oraz kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr ew. 281/7, Żukówka

Błonie, dnia 05.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.54.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 16/G/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

nadbudowie garażu oraz kotłowni w budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. 281/7, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie,
na wniosek Pani Magdaleny Skrodzkiej
zam. Żukówka, ul. Łąki 112H, 05-870 Błonie,

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-05 13:44:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-08 13:54:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.06.2020r. (WPP.6733.2.11.2020.MK) LCP budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. 175/3, cz. dz. nr 175/1 Stare Faszczycee, oraz dz. nr 51/1 Nowe Faszczyce

Błonie, dnia 05.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika- Pana Jakuba Sajdłowskiego, wydano Decyzję Nr 14/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø63PE na terenie działki ewid. nr 175/3, części działek ewid. nr 175/1 położonych we wsi Stare Faszczyce oraz części działki ewid. nr 51/1 położonej we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-05 13:19:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-08 13:26:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.06.2020r. (WPP.6730.1.3.2020.MK) o wydaniu dec. dot. bud. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 232/6 obr. 0030, gm. Błonie

Błonie, dnia 05.06.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.3.2020.MK

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 6/G/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. 232/6 

obręb 0030, położonej w gminie Błonie,

na wniosek Pani Łucji Staszkiewicz- Szwarockiej,
ul. Żeromskiego 33, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.06.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-06-05 11:27:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-06-08 11:45:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.05.2020r. (WPP.6733.2.16.2020.MK) LCP obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 29 i 30 we wsi Cholewy, gm. Błonie

Błonie, dn. 27.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błoni
e

WPP.6733.2.16.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Jakuba Kondrat, zam. przy ul. Spacerowej 54, 05-152 Cybulice, reprezentowanego przez Panią Annę Chudzicką wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 29 i 30 we wsi Cholewy, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-27 15:14:48
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 15:19:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.05.2020r. (WPP.6733.1.6.2020.MK) LCP wszczęcie post. dot. budowy gazociągu ś.c. na terenie części dz. nr 35/1 obr. 0024, Błonie

Błonie, dnia 27.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø40PE na terenie części działki ewid. nr 35/1 obr 0024  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.05.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-27 13:15:17
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 13:18:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 26.05.2020r. (WPP.6733.2.10.2020.MK) LCP wydanie decyzji dot. budowy gazociągu ś/c na terenie działki wid. nr 11/6 oraz części dz. nr 11/1 we wsi Rokitno, gm. Błonie

Błonie, dnia 26.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika- Panią Weronikę Kurdziałek, wydano Decyzję Nr 13/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie działki ewid. nr 11/6 oraz części działek ewid. nr 11/1 położonych we wsi Rokitno, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-26 09:52:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 09:57:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 26.05.2020r. (WPP.6733.2.15.2020.MK) LCP budowa sieci gazowej ś/c dz. nr 118/15 oraz część dz. nr 119, Bramki, gm. Błonie

Błonie, dn. 26.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.15.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Rafała Kober, zam. ul. Malownicza 19, Bramki, 05-870 Błonie,  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci gazowej ś/c na terenie działki ewid. nr 118/15 oraz części działki ewid. nr 119 we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-26 09:37:47
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-26 09:41:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.05.2020r. (WPP.6733.2.14.2020.MK) LCP budowa sieci elektroenergetycznej na terenie dz. ewid. nr 22, 11/9, 11/10, 11/14 we wsi Dębówka.

Błonie, dn. 25.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stacją transformatorową nN/SN na terenie działek ewid. nr 22, 11/9, 11/10, 11/14 we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-25 16:14:05
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-25 16:28:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.05.2020r. (WPP.6733.1.3.2020.MK) LCP obwieszzenie o wydaniu decuzji w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia dz. nr 4/8, 4/15, 5/6, obr. 0031, Błonie

Błonie, dnia 25.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Panią Weronikę Kurdziałek, wydano Decyzję Nr 4/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE na terenie działek ewid. nr 4/8, 4/15 obr. 0031 oraz części działki ewid. nr 5/6
obr. 0031, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 25.05.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-25 08:55:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 09:03:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 14.05.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9 i art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256t.j.) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 t.j.) zawiadamia, że Organ w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/3 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś, po przekazaniu przez Inwestora  raportu oddziaływania na środowisko w sprawie ww. wniosku, wydał następujące postanowienie:

1. Postanowienie Burmistrza Błonia z dn. 14 maja 2020r. o podjęciu przedmiotowego postępowania;
2. Jednocześnie informuję o przekazaniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do uzgodnień odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.


Zgodnie z art. 9 oraz art. 10 k.p.a. strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie, rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-20 15:01:23
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-05-20 15:05:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 19.05.2020 r. (WPP.6733.1.4.2020.MK) LCP budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stanowiskami słupowumi, obr 0030 oraz obr. Stare Faszczyce

Błonie, dnia 19.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznaj kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi  SN/nN na terenie działek ewid. nr 38/6, 38/3, 38/5, 38/4, 38/2, 1/5, 1/21, 1/19, 228, obr. 0030, części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030 położonych w Błoniu oraz na terenie działek ewid. nr 60, 29/5 we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 17 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-19 14:47:16
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-19 14:51:01
Modyfikował(a): Malwina Kamińska
Data: 2020-05-25 13:06:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.05.2020 r. (WPP.6733.2.13.2020.MK) LCP budowa sieci elektroenergetycznej we wsi Cholewy, Nowy Łuszczewek, gm. Błonie

Błonie, dn. 19.05.2020 r


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz złączami kablowymi
na terenie działki ewid. nr 89/3, części działki ewid. nr 5 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, działki ewid. nr 61, 82/1, 96/5, 54, część działek ewid. nr  123, 56/4, 56/13, 181/12, 181/1, 56/1, 71/11, 71/15 położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie, oraz działki ewid. nr 104 i 105 we wsi Pawłowice, gm. Teresin.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-19 11:43:38
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-19 11:55:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. zmiany decyzji - dot. rozbudowy Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, Pass

Błonie, dn. 14.05.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy SEMO Sp. z o. o.  z siedz. w m. Mszczonów przy ul. Ługowa 30 reprezentowanej przez Pana Guillaume Chavrier, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Błonia nr 96.2013 z 25.10.2013r. dla przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce o nr ewid. 4/13 we wsi Pass, gmina Błonie, wydanej dla SEMO Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Ługowej 30, 96-320 Mszczonów.
Złożony wniosek  z dn. 05.05.2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-15 11:16:04
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-05-15 11:18:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - Błonie Wieś

Błonie, dn. 11.05.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 2283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Kaję Sawicką przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.278.2020.AGO.3 z dnia 11 marca 2020 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 01 kwietnia 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.185.2020.KP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14  dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-11 16:37:03
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-05-11 16:39:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistzra Błonia WPP.6730.2.17-SKO.2019/20.MK - dot. przekazania dokumentów do SKO - budowa przedwszkola, Żukówka

 Błonie, dnia 11.05.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17-SKO.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 131 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.)

w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Błonia Nr 13/G/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r., w sprawie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na:

Budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie, wydanej na rzecz: Pana Tomasza Reperowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Hyż,

zawiadamiam, iż akta sprawy przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.05.2020r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-11 14:38:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-05-13 15:56:23
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2020-05-13 15:56:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 04.05.2020 (WPP.6733.2.11.2020.MK) dot. lokalizacji celu publicznego, budowa gazociągu, dz. 175/3, 175/1 Stare Faszczyce oraz dz. nr ew. 51/1 Nowe Faszczyce

Błonie, dn. 04.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie działki ewid. nr 175/3, części działki ewid. nr 175/1 położonych we wsi Stare Faszczyce oraz części działki ewid. nr 51/1 położonej we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-04 17:25:19
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-04 17:29:52
Modyfikował(a): Malwina Kamińska
Data: 2020-05-06 10:49:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 30.04.2020 (WPP.6730.1.3.2020.MK) zakończenie post. w sprawie decyzji WZ dla bud. budynku mieszkalnego dz. nr 232/6, obr. 0030, Błonie

 Błonie, dnia 30.04.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.3.2020.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 232/6, obręb 0030 oraz na terenie działki ewid. nr 53/6, obr. 0031, położonych w Błoniu, na wniosek Pani Łucji Staszkiewicz- Szwarockiej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy
w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 1 czerwca 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Otrzymują:
      
    1. Pani Łucja Staszkiewicz- Szwarocka,
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-30 13:59:45
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-04-30 14:04:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 24.04.2020r. (WPP.6730.2.54.2019/20.MK) dot. zakończenia postępowania w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie garażu oraz kotłowni w bud. mieszkalnym, dz. 281/7, Żukówka

 Błonie, dnia 24.04.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.54.2019/20.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie garażu oraz kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki ewid. nr 281/7, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie, na wniosek Pani Magdaleny Skrodzkiej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 29 maja 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Otrzymują:
      
    1. Pani Magdalena Skrodzka,
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-24 12:58:18
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-04-24 13:19:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia nr WPP.6730.2.17.2019/20.AC - wydanie decyzji o warunkach zabudowy, budowa przedszkola, Żukówka

Błonie, dnia 22.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17.2019/20.AC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 256) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 13/G/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie, na rzecz Pana Tomasza Reperowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Hyż.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-22 15:51:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-22 15:57:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 16.04.2020r. (WPP.6733.2.9.2020.AC) dot. budowy sieci wodoc. dz. nr ew. 92/6, Dębówka

Błonie, dnia 16.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.9.2020.AC


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: Pani Moniki Krzyckiej i Pana Łukasza Krzyckiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Magdalenę Najmrocką, wydano Decyzję Nr 12/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 92/6 położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-16 15:20:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-04-17 16:24:58

Rejestr zmian

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Błonie, dnia 10.04.2020 r.

Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 r. poz.65 t.j.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 10.04.2020 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Błoniu wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Błonie, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony,  zawierający informację o nieruchomości położonej w Błoniu przy ul. Bema  obręb 0007-07, część działki  ewidencyjny nr 142/5 o pow.122 m² ,
Informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. InformacjaPlik PDF 492.10 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-10 13:37:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-04-14 13:38:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza dot. inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew

Błonie, dn. 07.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 2283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy EL-DRI Tomasz Dribko z siedz. w m. Komorów  reprezentowanej przez Pana Tomasz Dribko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.122.2020.AGO.3 z dnia 3 marca 2020r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 27 marca 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.121.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-07 15:28:02
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-04-07 15:31:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2020.AC: decyzja, budowa sieci wodociągowej, Nowe Faszczyce

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Dariusza Franczuk, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 11/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 52, 65/5 położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:52:16
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:53:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2020.AC: decyzja, budowa sieci kanalizacji deszczowej, Pass

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie z siedzibą przy ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyraka, wydano Decyzję Nr 10/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci kanalizacji deszczowej DN300, zbiornika retencyjnego, studni rewizyjnych, przykanalików i wypustów ulicznych na terenie działki ewid. nr 18 oraz części działki ewid. nr 14/1, położonych we wsi Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:50:09
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:52:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.6.2020.AC: decyzja, budowia sieci wodociągowej Pass

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy
Al. Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyraka, wydano Decyzję Nr 9/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci wodociągowej DN 110 wraz z przyłączami na terenie części działki ewid. nr 18 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:39:46
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:49:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2020.AC: decyzja - budowa gazociągu, Pass

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyraka, wydano Decyzję Nr 8/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa gazociągu DN90 na terenie części działki ewid. nr 18 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:39:14
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:39:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 30.03.2020 (WPP.6730.2.2019/20.MK) dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie przedszkola z zapleczem gastronomicznym, dz. nr 108/5, Żukówka, gm. Błonie

 Błonie, dnia 30.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17.2019/20.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie, na wniosek Pana Tomasza Reperowskiego, reprezentowanego przez Pana Macieja Hyż.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 22 kwietnia 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-30 15:23:46
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-30 15:32:58
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-04-09 13:19:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.03.2020 (WPP.6733.1.3.2020) LCP budowa gazociągu na terenie dz. nr 5/6, 4/8, 4/15, obr. 0031, gm. Błonie

Błonie, dnia 27.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Weronikę Kurdziałek, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø63PE na terenie działek ewid. nr 5/6, 4/8, 4/15 obr 0031  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-27 11:18:50
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-27 11:23:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.03.2020 (WPP.6733.2.10.2020.MK) dot. budowy gazociągu ś. c na terenie działek ewid. nr 11/1 i 11/6, obr. Rokitno

Błonie, dn. 27.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o.ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Weronikę Kurdziałek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø40PE, na terenie działek ewid. nr 11/1 i 11/6

obręb Rokitno, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-27 10:03:53
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-27 10:19:59

Rejestr zmian

Zawiadomienie dot. przedłużenia terminu oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznych - Wawrzyszew

Błonie, dn. 24.03.2020 r.

WRGNiOŚ.6220.01.2020


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 256) Burmistrz Błonia zawiadamia Strony, że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  inwestycji polegającej na polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew, zostanie wydane do 30 kwietnia 2020r.
Przyczyną wyznaczenia nowego terminu jest konieczność uzyskania opinii odpowiedniego organu właściwego w ocenach wodnoprawnych.
Jednocześnie, mając na uwadze  art. 36 § 1 k.p.a. informuję, że stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.


Otrzymują :
zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) strony powiadomiono  poprzez podanie do publicznej wiadomości.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-25 15:55:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-25 15:56:20

Rejestr zmian

Zawiadomienie dot. przedłużenia terminu oceny oddziaływania na środowisko - budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego, Błonie-Wieś

Błonie, dn. 24.03.2020 r.

WRGNiOŚ.6220.02.2020


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 256) Burmistrz Błonia zawiadamia Strony, że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  inwestycji polegającej na polegającej  na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie, zostanie wydane do 30 kwietnia 2020r.
Przyczyną wyznaczenia nowego terminu jest konieczność uzyskania opinii odpowiedniego organu właściwego w ocenach wodnoprawnych.
Jednocześnie, mając na uwadze  art. 36 § 1 k.p.a. informuję, że stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Otrzymują :
zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) strony powiadomiono  poprzez podanie do publicznej wiadomości.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-25 15:53:15
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-25 15:54:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia: wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budynek magazynowy Pass

Błonie, dn. 20.03.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Logicor President Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skaryszewska 7 reprezentowany przez Pana Tomasza Nowakowskiego przedstawiciela spółki Logicor President Polska Sp z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego nr 2 Błonie – Pass z częściami socjalno biurowymi firmy Logicor (President Polska) Sp z o.o. na działkach o nr ewid. 4/18, 4/23 obręb Pass oraz na fragmentach działek nr ewid. 4/6, 4/58, 24/1 obręb Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 05.03..2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-25 15:42:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-25 15:49:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 16.03.2020 (WPP.6733.2.3.2020) lokalizacja celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej, Bramki

Błonie, dnia 16.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2020.AC


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 5/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na terenie działki ewid. nr 120/4 oraz części działek ewid. nr 65, 91, 119 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.03.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-16 17:48:14
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-16 17:52:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2020.AC, decyzja o ustaleniu lokalizacji: budowa sieci energetycznej- Błonie

Błonie, dnia 13.03.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.1.1.2020.AC


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję
Nr 3/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN oraz stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewid. nr 6 oraz części działek ewid. nr 3, 5 obr. 0029, działek ewid. nr 55/1, 98, 164, 133, 122/2, 205/6, 110/12 oraz części działek ewid. nr 83/7, 83/1, 122/1, 173, 205/10 obr. 0030, działek ewid. 15/46, 13, 14 oraz części działek ewid. nr 18, 25 obr. 0032 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.03.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-13 15:58:31
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-13 15:59:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2020.AC, decyzja o ustaleniu lokalizacji: budowa sieci energetycznej, Bramki, Nowa Wieś

Błonie, dnia 11.03.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.1.2020.AC


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję
Nr 4/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowych SN/nN na terenie części działek ewid. nr 128/5, 130, 91, 61, 62 położonych we wsi Bramki oraz na terenie części działek ewid. nr 26, 19 położonych we wsi Nowa Wieś, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-11 16:01:51
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-11 16:06:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2020.AC, decyzja o ustaleniu lokalizacji: gazociąg Błonie

Błonie, dnia 11.03.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.1.2.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020  poz. 256) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Sajdłowskiego, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 2/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 19 obr. 0017, położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-11 15:58:04
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-11 16:00:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach obręb 0007 Błonie Wieś

     Błonie, dn. 20.02.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Kaję Sawicką przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 11.02.2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-05 11:02:31
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-03-05 11:04:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.03.2020r (WPP.6730.2.17.2019/20.MK) w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola, Żukówka

Błonie, dnia 03.03.2020 r.


Burmistrz Błonia                                                                                                             
Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy


Na podstawie art. 36 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Tomasza Reperowskiego, zam. ul. Ciepła 21, 05-800 Pruszków, reprezentowanego przez Pana Macieja Hyż, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

informuję,

iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność);
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:
    1. Maciej Hyż (pełnomocnik Pana Tomasza Reperowskiego)
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-03 13:28:34
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-03 13:34:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.02.2020 r. (WPP.6733.2.9.2020.MK) ldot. lokalizacji celu publicznego budowa wodociągu na terenie części działki ewid. nr 29/6 we wsi Dębówka

Błonie, dn. 27.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2020.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Moniki Krzyckiej i Pana Łukasza Krzyckiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:


Budowa sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 92/6 we wsi Dębówka, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-27 10:35:30
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-27 10:40:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 20.02.2020r. (WPP.6733.2.2.2020) Lokalizacja celu publicznego w spr. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej dz. nr ew. 78, 109/1 i 98, Błonie Wieś

Błonie, dn. 20.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej  SN/nN, na terenie części działek ewid. nr 78, 109/1 i 98 w miejscowości Błonie Wieś, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-20 13:02:24
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-20 13:06:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie części działek ewid. nr 40/3 i 12/3 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie

Błonie, dnia 19.02.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.18.2019/20.AC
 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 3/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie części działek ewid. nr 40/3 i 12/3 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.02.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-19 15:46:55
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-02-19 15:48:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie działki ewid. nr 12/2 oraz części działek ewid. nr 12/3, 65, 39/3, 10/1, 37 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie

Błonie, dnia 19.02.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

 

WPP.6733.2.17.2019/20.AC


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 2/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie działki ewid. nr 12/2 oraz części działek ewid. nr 12/3, 65, 39/3, 10/1, 37 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.02.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-19 15:44:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-02-19 15:46:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu Decyzji Nr 1/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na: Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. 18/3 obr. 0017, położonej w Błoniu

Błonie, dnia 19.02.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

 

WPP.6733.1.14.2019/20.AC
 

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Pawła Jeziorskiego reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 1/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. 18/3 obr. 0017, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.02.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-19 15:40:32
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-02-19 15:43:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonnia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.1.1.2020.MK) budowa sieci elektroenergetycznej, obr. 0029, 0030, 0032 w Błoniu

Błonie, dnia 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznaj kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi  SN i nN oraz stacji transformatorowych SN/nN na terenie działek ewid. nr 3, 5 obr. 0029, działek ewid. nr 55/1, 83/7, 83/1, 98, 122/1, 164, 133, 173, 122/2, 205/10 obr. 0030,  oraz działki ewid. nr 18, 15/46, 13, 14, 25 obr 0032  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 15:48:21
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 15:52:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.2.7.2020.MK) LCP budowa kanalizacji deszzowej dz. nr 18, 14-1 Pass

Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, z siedzibą przy ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa kanalizacji deszczowej DN300, zbiornika retencyjnego, studni rewizyjnych, przykanalików i wpustów ulicznych na terenie działki ewid. nr 18 oraz części działki ewid. nr 14/1 położonych we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 15:01:38
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 15:10:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.2.5.2020.MK) budowa gazociągu, część dzialki nr 18, Pass, gm. Błonie

Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu DN90 na terenie części działki ewid. nr 18 położonej
we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 14:11:10
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 14:15:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020 (WPP.6733.2.6.2020.MK) lokalizacja celu publicznego dot. bud. wodociągu wraz z przyłączami dz. nr ew. 18, Pass, gm. Błonie


Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa wodociągu DN110 wraz z przyłączami, na terenie części działki ewid. nr 18 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 12:51:09
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 13:04:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 13.02.2020r. (WPP.6733.2.4.2020.MK) o wszczęciu post. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dot. budowy sieci elektroenergetycznej, Bramki, gm. Błonie

Błonie, dn. 13.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA  S. A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN na terenie części działek ewid. nr 89 i 88/2 oraz na terenie działek ewid. nr 91, 86/6, 79/2 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-13 12:21:09
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-13 12:27:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 06.02.2020 (WPP.6733.1.2.2020.MK) budowa gazociągu dz. nr 19, obr 0017, Błonie

Błonie, dnia 06.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu Ø63PE  na terenie części działki ewid.  nr 19
obr. 0017  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-06 15:51:27
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-06 15:54:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.02.2020 (WPP.6733.2.16.2019/20.MK) o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego, budowa gazociągu, dz. nr 61/11 i 61/8, Dębówka

Błonie, dnia 05.002.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Mirosława Sadowskiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie działEK ewid. nr 61/11 i 61/8 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-05 15:43:52
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 15:49:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.02.2020 (WPP.6733.2.3.2020.MK) budowa sieci elektroenergetycznej kablowej, dz. nr ew. 65, 91, 19 i 120/4, Bramki


Błonie, dn. 05.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA  S. A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- przez Pana Mateusza Szoka,, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na terenie części działek ewid. nr 65, 91, 119 i 120/4 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-05 14:05:07
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 14:14:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 04.02.2020 (WPP.6733.2.16.2019/20.AC) umorzenie postępowania w sprawie budowy gazociągu, dz. nr 61/11, 61/8, we wsi Dębówka, gm. Błoniw

Błonie, dn. 04.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2019/20.AC


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 1/U-G/2020 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 na terenie części działek ewid. nr 31/1, 95/6, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 96 położonych we wsi Witki, oraz części działek ewid. nr 9, 10/12, 10/14, 10/17, 10/18 położonych we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


 


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 04.02.2020 r.
Zdjęto   ................


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-04 15:59:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 16:04:50

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 29.01.2020 (WPP.6733.1.14.2019/20.AC) zawiadomienie o podjęciu postępowania w/s. budowy sieci wodociągowej dz. nr 31/113 we wsi Pass, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:41
2.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.01.2020 (WPP.6733.2.1.2020.MK) W sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Bramki oraz Nowa Wieś, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:34
3.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.01.2020 (WPP.6730.2.11.2019/20.MK) W sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na dz. nr 31/113, w miejscowości Pass, gm. Blonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:27
4.
Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia Decyzji nr 02.2020 z 14.01.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na zwiększeniu mocy przerobowej funkcjonującego zakładu przetwórstwa mięsnego na dz. nr ewid. 37/1 ob. Kopytów ze 120 ton/tydzień do 345 ton/tydzień obręb Pass
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:18
5.
Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 15.01.2020 (WPP.6733.2.18.2019/20.MK) budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi dz. nr 40/3 i 12/3, Bramki
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:07
6.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.01.2020 (WPP.6733.2.17.2019/20.MK) budowa sieci elektroenergetycznej Bramki
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:59
7.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.01.2020r. (WPP.6733.1.14.2019/20.AC) dot. zawieszenia post. w/s budowy sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 18/3, obr. 0017 w Bloniu
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:49
8.
Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 03.01.2020 (WPP.6730.2.11.2019/20.MK) w sprawie budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym dz. nr 31/113, Pass, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:40
9.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.01.2020 (WPP.6730.3.7.2019/20.MK) dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki ewid. nr 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 57, 59, 62 obr 0025, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:31
Oglądano 3539 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl