Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-09-2020, Poniedziałek, 04:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 20.02.2015
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, 20.02.2015

BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6 , 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko :
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Błonie dla części B ,
której granice wyznaczają : północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców oś ul. Lesznowskiej do wysokości północno-zachodniej granicy działki nr ewid. 1 obr 08, północno-zachodnia granica działek nr ewid. 1, 62, 2/1 obr 08, północna granica działki nr ewid. 4/1 obr 08, północno-zachodnia granica działek nr ewid. 5/1, 7/2, 9/2, 10/1, obr 08. , wschodnia granica działek nr ewid. 216, 217, 218, 219 obr 07, przejście prostopadłe przez działki nr ewid. 10/4, 11, 12, 13, 14/1 obr.08, wschodnia granica działki nr ewid. 14/1 do wysokości północnej granicy działki nr ewid. 80/1 obr 08, prostopadłe przejście przez działkę nr ewid. 15 obr 08 , północna granica działki nr ewid. 80/1 obr 08, wraz z prostopadłym przejściem przez ul. Polną , wschodnia linia rozgraniczająca ul. Polnej do ul. Kamosińskiego , północna linia rozgraniczająca ul. Kamosińskiego , os ul. Staszica do północnej linii rozgraniczającej ul. Powstańców ,z wyłączeniem części C .

Na podstawie art. 17 pkt 9 , 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012r poz.647 z późn. zm. ) art. 39 ust.1 pkt 2 , w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie :
- uchwały Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru którego granice wyznaczają : oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie , oś ul. Lesznowskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców , oraz Uchwały Nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Błonie dla obszaru j.w. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla części B „ oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w planu.

Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od 27 lutego 2015r do 27 marca 2015r ( z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) Projekt planu wraz z prognozą będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu , pokój nr 7 ul. Nowakowskiego 10 w godzinach : poniedziałki 10.00-18.00, we wtorki, środy, czwartki, piątki : 8.00-16.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 marca 2015r o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu , pokój nr 14 , ul. Rynek 6.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego , może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości , której uwago dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2015r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art.39 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015r

Uwaga i wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy . Zgodnie z art.41 ustawy z 3 października 2008r uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać : w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu lub pocztą na adres : 05-870 Błonie ul. Rynek 6, lub ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego , za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym / ratusz@um.blonie.pl/

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia

BURMISTRZ BŁONIA
mgr Zenon Reszka


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2015-02-20 12:58:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2015-03-20 13:05:17
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2015-03-20 13:10:00

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl