Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
1-10-2020, Czwartek, 20:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko z dn. 29.06.2011
Treść ARCHIWALNA !

Burmistrz Błonia
Rynek 6, 05-870 Błonie


OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass (na północ od drogi do wsi Górna Wieś),
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass ( na południe od drogi do wsi Górna Wieś),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), oraz na podstawie:


- uchwały Nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/162/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 maja 2008 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 9 lipca 2008 r. Nr 114, poz. 4126, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pass pomiędzy drogą do wsi Górna Wieś (na działce nr ew. 3/1), zachodnią granicą wsi Pass, rzeką Utratą i wschodnią granicą podzielonej działki nr ew. 2/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww planu,


- uchwały Nr XXXIII/241/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/208/05 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 kwietnia 2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2005 r. Nr 289, poz. 10928 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Błonie dla części wsi Pass położonych pomiędzy drogą do wsi Górna Wieś (na działce nr ew. 3/1), ulicą Passowską, południową i zachodnią granicą wsi Pass wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww planu,


- uchwały Nr LV/383/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś obejmującego tereny położone pomiędzy północną i wschodnią granicą wsi Nowa Wieś, granicą wyznaczoną południową linią rozgraniczającą drogi krajowej nr 2 w odległości 25m od osi jej jezdni, a od zachodu granicą poprowadzona wzdłuż granic działek nr ew. 24 i 11/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww planu,


- uchwały Nr LIII/368/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś obejmującego działkę nr ew. 147 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww planu.

Wyłożenie wymienionych planów odbędzie się w dniach od 11. 07. 2011. r. do dnia 12. 08. 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).
Dokumentacje sprawy będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7, ul. Nowakowskiego 10, w godzinach w poniedziałki 10.00- 18.00 ;we wtorki, środy, czwartki piątki: 08.00- 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08. 08. 2011 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14, ul. Rynek 6, dla zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pass.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08. 08. 2011 r. o godz.17.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14 ul. Rynek 6, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08. 08. 2011 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14, ul. Rynek 6, dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś.


Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08. 2011r.


Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08. 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko można składać:w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Błoniu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego; za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym /ratusz@um.blonie.pl/

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.

 

Burmistrz Błonia
mgr Zenon Reszka

Błonie, dnia 29.06.2011r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2011-06-29 11:25:27
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2011-06-29 11:31:57
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2011-06-29 11:32:55

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl