Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-06-2021, Czwartek, 21:27


Jesteś tutaj :: Co, jak ... :: Wydział Architektury :: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Informacje ogólne
 
Architekt Miasta: mgr inż. arch. Krystian Mencfel
pok. nr 8, tel. 015 843 34 16 , 843 34 76
stanowisko ds. planowania przestrzennego
pok.nr 5 tel. 015 843 34 73
stanowisko ds. warunków zabudowy
pok. nr 6 tel. 015 843 34 74
 
Do zakresu działań Wydziału należy:
 

     1. W zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.

 A. zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.


1.   Okresowe, (co najmniej raz w czasie kadencji rady) sporządzanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach i wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego
2.   Przyjmowanie i analizowanie wniosków o opracowywanie zmian planów miejscowych oraz w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
3.   Przygotowywanie wniosków w sprawie zmian studium i planów miejscowych, także wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4.   Opracowanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowanie materiałów geodezyjnych, opracowań ekofizjograficznych oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych
5.   Przygotowywanie projektów odpowiednich uchwał Rady Miejskiej w zakresie przystąpienia do sporządzenia zmian studium i planów miejscowych oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6.   Przygotowywanie założeń projektowych oraz innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów na wykonanie opracowań planistycznych wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej.
7.   Współpraca z właściwą komisją urbanistyczno-architektoniczną
8.   Organizacja i realizacja procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  związanej ze zmianą studium.
9.   Prowadzenie dokumentacji planistycznej
10.   Przygotowywanie opinii dla Prezydenta Miasta w zakresie uzgadniania i opiniowania opracowań planistycznych gmin sąsiednich.
11.   Planowanie wydatków na opracowania planistyczne i opinie specjalistyczne wymagane ustawą.
12.   Przekazywanie  staroście kopii uchwalonego planu miejscowego
 
 
B. W zakresie realizacji składanych wniosków w sprawach zamierzeń inwestycyjnych i innych dot. gospodarki przestrzennej.
 
1.   Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego
2.   Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych.
3.   Przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym dokonywanie analizy warunków i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizacje inwestycji
4.   Przygotowywanie decyzji ustalających warunki zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
5.   Opracowywanie analiz istniejącej zabudowy na działkach przyległych do działki objętej złożonym wnioskiem w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, także analiz innych warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6.   Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz innej osoby
7.   Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji
8.   Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym
9.   Prowadzenie postępowań dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
10.   Przygotowywane opinii w formie postanowienia o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych oraz przepisami szczególnymi.
11.   Wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu
12.   Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania
 
 
Informacji udziela się bezpośrednio lub telefonicznie na temat:
 

    * Sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola
    * Dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy
    * Kompletności składanych wniosków:

- w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: tel. 015 843 34 74

    * Spraw aktualnie rozpatrywanych przez pracowników Wydziału oraz terminu ich zakończenia, telefony: jak wyżej

 
Godziny przyjęć informacji oraz Biurze Obsługi Klienta ? w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
 

    * Przyjmowanie wniosków ? w Biurze Obsługi Klienta ul. Wolności 7 /parter/
    * Wydawanie dokumentów ? ul. Narutowicza 14 /I-piętro, pokój nr 6 i 7/

 
UWAGI:
 

   1. Przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu dokumentów pobierane są:

opłaty skarbowe w oparciu o Ustawę z dnia 9 września 2000r. o opłacie
   skarbowej ( Dz. U. Nr 86,poz. 960 z zm.) oraz Rozporządzenie Ministra
   Finansów z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie pobierania, zapłaty i zwrotu
   opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110,
   poz. 1176 z zm.)
- opłaty administracyjne na podstawie uchwały Nr XII/154/03  Rady Miejskiej
   w Stalowej Woli z dnia 05.09. 2003r.

   2. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, wobec czego do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 
W związku ze zmianą Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 
Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego informuje, że z dniem 01.01.2004r. sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę , zmiany sposobu użytkowania, przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych , zgłoszenia zamiaru wykonania ogrodzenia itd.
należy kierować na adres:
Starosta Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola ul. Popiełuszki 17
lub składać osobiście ?
w  Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli ul. 1-Sierpnia 12 ( budynek Metalowca- III piętro)
 
Natomiast sprawy związane ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy
lub wykonywania robót budowlanych , zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz z decyzją na użytkowanie obiektu prowadzi Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 12 ( budynek Metalowca ? VII piętro)


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-24 15:28:50
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-24 15:28:50

Rejestr zmian

Oglądano 1448 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl