Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-06-2021, Czwartek, 21:33


Jesteś tutaj :: Co, jak ... :: Wydział Architektury :: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - Procedury
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - Procedury

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY
W NOWEJ USTAWIE
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

 
USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY W NOWEJ USTAWIE
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

 

Z dniem 11 lipca 2003r. zaczęła obowiązywać ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzje w sprawach nią regulowanych wydawane są w odmienny sposób, niż pod rządami przepisów dotychczasowych.
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Oznacza to, że na terenach, dla których sporządzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( uchwalony po roku 1995) lokalizacja inwestycji nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Na wniosek inwestora wydaje się w takiej sytuacji wypis i wyrys z obowiązującego planu miejscowego( patrz punkt 1).
  Natomiast dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie przepisów odrębnych.
 
 

USTAWA PRZEWIDUJE DWIE KATEGORIE ZAGOSPODAROWANIA,
 W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU INWESTYCJI:
 

    * Lokalizację inwestycji celu publicznego, którą ustala się w drodze decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ( patrz punkt 2)
    * Lokalizacje pozostałych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy  ( patrz punkt 3)

Kwalifikacja inwestycji celu publicznego określona jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami ( art. 6 ustawy).

 
1.
WYPISY I WYRYSY Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 /lub STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STALOWA WOLA/
 (druk wniosku w załączeniu)

 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu powinien zawierać:
 

    * określenie numeru nieruchomości objętej wnioskiem
    * położenie nieruchomości
    * określenie celu w jakim potrzebny jest  wnioskowany wypis i wyrys
    * do wniosku o wydanie i wypisu z planu miejscowego należy dołączyć 2 egz. kserokopii mapy sytuacyjnej /bez opisu nieruchomości/ z zaznaczeniem terenu, którego wypis i wyrys dotyczy.

 
Postępowanie w sprawie wydania wypisu i wyrysuj obejmuje:
 

    * sprawdzenie czy nieruchomość objęta wnioskiem leży w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego i uchwalonego po 1995r.]
    * w przypadku stwierdzenia iż nieruchomość leży w obszarze na którym nie ma planu miejscowego ( jest sporządzony przed 1995r.) pisemne poinformowanie o konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i wymaganych dokumentach do jej uzyskania
    * przygotowanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego i studium potwierdzonego za zgodność z oryginałem
    * pobranie opłaty administracyjnej w wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr  XII/154/03  z dnia 05 września 2003r. w sprawie opłaty administracyjnej.

 
 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XII/154/03 z dnia 05.09.2003r.
za wydanie wypisów i wyrysów pobierane będą stawki opłaty administracyjnej
w wysokości jak niżej:
 

   1. za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? 5 zł od każdej rozpoczętej strony
   2. za wydanie wyrysu z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? - 10 zł za format A4 , - 15 zł za format A3 od każdej rozpoczętej strony
   3. za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola ? 10 zł od każdej rozpoczętej strony
   4. za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola ? 10 zł za format A4, -15 zł za format A3 od każdej rozpoczętej strony

 
Opłata administracyjna za wypisy i wyrysy płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy urzędu gminy z chwilą zgłoszenia czynności urzędowej do wykonania.

2.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
(druk wniosku w załączeniu)

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

    * Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
    * Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

§ Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
§ Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
§ Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego obejmuje analizę:

    * Warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, studium lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
    * Stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu w trybie art. 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z:
§ Ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
§ Wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
§ Właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
§ Właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
§ Organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych;
§ Dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;
§ Wojewódzkim konserwatorem przyrody działającym w imieniu wojewody - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 6 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
§ Właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:
§ Rodzaj inwestycji;
§ Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z planu miejscowego lub przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
§ Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
§ Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
§ Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
§ Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
§ Linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali
 Uwaga:
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki ekonomiczne wynikające z roszczeń odszkodowawczych na zasadach, jak w przypadku uchwalania planów miejscowych

3.
DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
(druk wniosku w załączeniu)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
?  Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
?  Teren ma dostęp do drogi publicznej rozumiany, jako bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej,
?  Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego także wtedy, gdy wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
?  Teren jest objęty zgodą na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie,
?  Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, w tym wymagania dotyczące:
?  Linii zabudowy;
?  Wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
?  Szerokości elewacji frontowej;
?  Wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
?  Geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych),
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczącej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ( Dz. U. z 2003r. Nr 164 , poz. 1588)

Ustalenie warunków zabudowy terenu następuje na wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać:
?  Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
?  Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
o    Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
o    Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
o    Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
o    W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży
Postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy obejmuje analizę:
?  Warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, planu miejscowego, studium lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
?  Stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu w trybie art. 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z:
?  Ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
?  Wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
?  Właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;
?  Właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
?  Organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych;
?  Dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny;
?  Wojewódzkim konserwatorem przyrody działającym w imieniu wojewody - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 6 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
?  Właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej.
Decyzja o warunkach zabudowy określa:
?  Rodzaj inwestycji;
?  Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z planu miejscowego lub przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
?  Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
?  Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
?  Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
?  Wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
?  Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
?  Linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali

Stosowane w decyzji o warunkach zabudowy oznaczenia i nazewnictwo określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie  oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1589).

Uwaga:
Decyzja o warunkach zabudowy wydawana w sytuacji braku planu miejscowego wywołuje skutki ekonomiczne wynikające z roszczeń odszkodowawczych na zasadach, jak w przypadku uchwalania planów miejscowych. Koszty realizacji roszczeń, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz, której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-07-24 15:24:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-07-24 15:24:41

Rejestr zmian

Oglądano 1215 razy


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl