Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
  
27-09-2020, Niedziela, 08:15
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

 Organizacja Inspektoratu

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt niżej określonymi symbolami literowymi:

 • Wydział Inspekcji i Kontroli - IK
 • Wydział Orzecznictwa Administracyjnego - OA
 • Zespół Kontroli Wyrobów Budowlanych - KWB
 • Zespół do Spraw Budownictwa Obronności i Bezpieczeństwa - SOB
 • Stanowisko obsługi prawnej - SP
 • Stanowisko do spraw księgowych - SF
 • Stanowisko do spraw organizacyjno-administracyjnych - OR
 • Stanowisko do spraw kadrowych - SOA
 • Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi Inspektoratu
 • Kancelaria Tajna - OIN
 
Strukturę organizacyjną oraz system nadzoru i podległości służbowej pracowników Inspektoratu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.
 
Do zakresu działania Wydziału Inspekcji i Kontroli należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy, wykonywane w ramach działania Wojewódzkiego Inspektora jako organu nadzoru budowlanego I instancji, a także sprawowanie funkcji kontrolnych, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy:
 1. prowadzenie kontroli kompleksowych:
  • starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • powiatowego inspektora nadzoru budowlanego;
 2. prowadzenie kontroli doraźnych organów, wymienionych w pkt.1, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora;
 3. prowadzenie działalności inspekcyjnej i kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji;
 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej;
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.
   
Do zadań Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego należy: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora jako organu II instancji w sprawach prowadzonych w I instancji przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, a w szczególności:
 1. wydawanie rozstrzygnięć w trybie odwoławczym i zażaleniowym oraz w trybach nadzwyczajnych, w odniesieniu do rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego;
 2. nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez powiatowe inspektoraty z zachowaniem zasady dwuinstancyjności postępowania;
 3. przygotowywanie odpowiedzi na skargi dotyczące działalności organów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego;
 4. przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcia ostateczne Wojewódzkiego Inspektora.
   
Do zakresu działania Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych należy w szczególności:
 1. prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych i prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych w I instancji;
 2. udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;
 3. zlecanie badań próbek wyrobów budowlanych pobranych w toku kontroli;
 4. wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych.
   
Do zakresu działania stanowiska obsługi prawnej należy obsługa prawna Wojewódzkiego Inspektoratu w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm. ).
 1. Zadania stanowiska obsługi prawnej obejmują w szczególności:
  • świadczenie pomocy prawnej na rzecz Wojewódzkiego Inspektora i Inspektoratu;
  • opiniowanie i parafowanie umów, aktów normatywnych Wojewódzkiego Inspektora, pism i innych dokumentów powodujących skutki prawne dla Inspektoratu, w zakresie ich zgodności z prawem;
  • opracowywanie dla Wojewódzkiego Inspektora opinii prawnych i interpretacji przepisów prawa oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  • wykonywanie zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie skarg kasacyjnych i zażaleń wraz ze sprawowaniem zastępstwa procesowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
    
Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej:
 1. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych przepisów;
 3. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 4. opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie i nadzorowanie jego realizacji;
 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Kancelaria Tajna:
  1. jako wyodrębniona komórka organizacyjna podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  2. wykonuje zadania związane z rejestrowaniem, przechowywaniem, obiegiem i wydawaniem dokumentów niejawnych uprawnionym osobom.
 
Do zakresu działania Stanowiska ds. księgowych należy prowadzenie księgowości budżetowej w Inspektoracie, a w szczególności:
 1. opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu Wojewody w części dotyczącej Inspektoratu;
 2. sporządzanie układu wykonawczego budżetu Wojewody w części dotyczącej Inspektoratu;
 3. opracowywanie projektów planów finansowych Inspektoratu;
 4. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych i statystycznych;
 5. prowadzenie operacji finansowo – księgowych w zakresie budżetu;
 6. zapewnienie dyscypliny finansowej w Inspektoracie;
 7. sporządzanie wniosków do Wojewody w sprawie zapotrzebowania na środki budżetowe;
 8. obsługa finansowo - księgowa w zakresie dochodów i wydatków związanych z działalnością Inspektoratu;
 9. sporządzanie bilansu rocznego;
 10. sporządzanie listy płac;
 11. realizowanie i koordynowanie zadań związanych z gospodarką inwentarzową Inspektoratu;
 12. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania środkami transportu w Inspektoracie;
 13. wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz o wysokości wynagrodzeń.
   
 Do zakresu działania Stanowiska ds. kadrowych należy obsługa kadrowa Inspektoratu w zakresie wynikającym z prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej, a w szczególności:
 1. wykonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami, korpusu służby cywilnej oraz innymi pracownikami Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy;
 2. prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej;
 3. współpraca z naczelnikami wydziałów w zakresie sporządzania zakresów czynności oraz opisów stanowisk pracy i ich aktualizacji;
 4. organizowanie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Inspektoratu;
 5. sporządzanie sprawozdawczości, analiz i informacji , w tym również zleconych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego związanych ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 7. nadzór nad ochroną danych osobowych gromadzonych w Inspektoracie oraz wdrażanie procedur mających na celu ich ochronę.
 Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnego należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:
 1. obsługa kancelaryjna Inspektoratu;
 2. prowadzenie rejestrów kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej;
 3. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów z wykorzystaniem w zakresie przyjmowania załatwiania i dekretowania korespondencji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników e-DOK;
 4. zaopatrywanie Inspektoratu w pieczęcie i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji;
 5. prowadzenie ewidencji kart drogowych oraz dbałość o ich należyte wypełnianie;
 6. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Inspektora;
 7. prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 8. wydawanie legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji;
 9. prowadzenie ewidencji bloczków mandatowych oraz ich wydawanie;
 10. prowadzenie archiwum zakładowego;
 11. nadzór nad serwisem i oprogramowaniem sprzętu użytkowanego w Inspektoracie;
 12. obsługa strony internetowej Inspektoratu;
 13. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu.
   
Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. obsługi Inspektoratu należy
 1. gospodarka taborem samochodowym, w tym wykonywanie bieżącej obsługi pojazdów samochodowych Inspektoratu;
 2. prowadzenie spraw związanych z rejestracją, naprawą oraz likwidacją szkód powypadkowych taboru samochodowego;
 3. konserwacja i utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Inspektoratu;
 4. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Inspektoratu i wokół budynku;
 5. wykonywanie zadań i czynności pomocniczych w stosunku do innych stanowisk w Inspektoracie. 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Schemat organizacyjnyPlik PDF 226.94 Kb
Autor: Mirosława Rożek
Data: 2007-09-14 14:13:00
Udostępnił: Mirosława Rożek
Data: 2007-09-18 14:13:00
Modyfikował(a): Administrator
Data: 2011-08-02 14:46:42

Rejestr zmian


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
ul. 8 Marca 5
35-065 Rzeszów
tel. 17 852-78-29
email: biuro@winb.rzeszow.pl
© WINB w Rzeszowie, www.winb.rzeszow.pl