Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:32
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej.
Treść ARCHIWALNA !


PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI 
         ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

 
 
Położenie
nieruchomo-ści
 
Oznaczenie  wg ewidencji gruntów
 
Nr KW
 
Powierzchnia nieruchomości
 
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 
Cena wywoławcza w zł
 
 
Wadium
w zł
 
Termin zagospoda-rowania
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Stalowa Wola
ul. Staszica
 
obręb 3
dz. nr 903/9
 
 
 
 
TB1S/ 00014486/1
 
1,7257 ha
/zalesiona/
 
Zgodnie z MPZP os. Śródmieście działka położona w terenach  6U(c) zabudowy usługowej - usługi komercyjne (handel, gastronomia, funkcja hotelowa) z  dopuszczalnym przeznaczeniem m.in. zabudowa mieszkaniowa, usługi biurowo-administracyjne tereny rekreacji i sportu, miejsca parkingowe, ciągi pieszo-rowerowe, zabudowę kubaturową kształtować uwzględniając rzeźbę terenu.
 
 
2 505.000,-
+ 22% VAT 
 
 
 
250.500,-
 
 
 
Do końca
2015 r.

1. Działka  przeznaczona do sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na niej żadne zobowiązania.                             

2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 7  sala nr 17,  dnia 03 grudnia 2010 roku godz. 10.°°                                                                                                                                                   

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości , potwierdzenie wniesienia wadium, numer NIP, oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z Krajowe-go Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej oraz inne dokumenty prawem wymagane.  

4. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia 26 listopada 2010 r. na konto Gminy Stalowa Wola Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr r- ku: 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Stalowa Wola.                                                                                                                                                         

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .                                                                                                

6. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                               

7. Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-gnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.                                                     

8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.                                                             

9. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli uchwalony Uchwałą nr VII/72/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30.03.2007 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 41 z dnia 23. 05.2007 r. poz. 1105 ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr LIV/918/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 06.11.2009 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 98 z dnia       09.12.2009 r. poz. 2294                                                                                           

10. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.                                                                                                                                                                                            

11. Działka jest zalesiona. Decyzję na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej należy uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.                                                                                                                                                                                                                        

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.                                                                                                                                                                 

13. Informacji szczegółowych dotyczących przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami /pok. nr 16/ Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 tel. 0-15 6433455.
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-09-16 13:58:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-09-16 14:04:14

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl