Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 01:51
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - Remont sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym (...)
Treść ARCHIWALNA !

 

Znak sprawy: ZP 341/1/08 Stalowa Wola, dnia 2008.06.24

 

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655).1.Zamawiający / nazwa zamawiającego/:

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im. J. Piłsudskiego
Al. Jana Pawła II 21
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
tel. 15 842-39-40
fax.15 843-17-08
           
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Remont sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w budynku Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. J. Piłsudskiego w Stalowej Woli”

2.Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/

4.Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Remont sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w budynku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. J. Piłsudskiego w Stalowej Woli”.  Do zakresu zamówienia wchodzą następujące prace:
    a) Roboty rozbiórkowe.
    b) Roboty murarskie i tynkarskie.
    c) Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
    d) Roboty malarskie.
    e) Roboty posadzkarskie.
    f) Roboty hydrauliczne.
    g) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
    h) Łączna powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń: 331,13 m2.

Kody CPV: 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia
      45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
    45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
    45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Wadium przetargowe: nie dotyczy.

8.Termin wykonania zamówienia:
05.09.2008 r.

9.Kryteria wyboru oferty:
    - cena:         100 %
         
10.Komplet dokumentów przetargowych można uzyskać w Gimnazjum  z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. J. Piłsudskiego w Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 21  od dnia 24.06.2008 r.  w sekretariacie szkoły w godzinach od 8 00 do 15 00.

11.Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

a)  Marzena Mizera - dyrektor szkoły,  tel. (0-15) 842-39-40;
 b) Mirosław Tęcza - inspektor ds. remontów jednostek oświatowych Urząd Miasta Stalowa Wola,  tel. (0-15) 643-34-46. 
 
12. Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: Oferta na „Remont sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w budynku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. J. Piłsudskiego w Stalowej Woli – nie otwierać  przed 15.07.2008 r.” należy składać w terminie do dnia 15.07.2008 r. do  godz. 10.00  w gabinecie dyrektora szkoły.

13. PUBLICZNE OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 15.07.2008 r. O GODZ. 10.30 W GABINECIE DYREKTORA GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 IM. J. PIŁSUDSKIEGO W STALOWEJ WOLI.

14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

15.W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy:
1) Posiadają doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji robót tożsamych lub zbliżonych do   przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym w ramach zamówień   publicznych poprzez wykazanie wykonania zadań tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia     w okresie pięciu ostatnich lat (2004-2008), co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym     wykonaniu.

2) Posiadają sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia t.j. posiadają środki finansowe lub   zdolność kredytowania.

3) Posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami z branż, które wystąpią  przy  realizacji   przedmiotu zamówienia, w przypadku zatrudnienia innych osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć   w realizacji przedmiotowego zamówienia winien podać dane na temat ich kwalifikacji  niezbędnych  do    wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

4) Posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.

5) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

6) Udzielą  gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze 3 lat, licząc od daty odbioru.

7) Zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do             niniejszej specyfikacji.

8) Nie są wykluczonymi z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1   i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9) Treść złożonej oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10) Przed przygotowaniem oferty każdy oferent powinien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zapoznać się    z dokumentacją przetargową, aby zdobyć wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.

11) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty  złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

   
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień    publicznych, oraz wykonawców którzy;

2) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub    posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w  dokonywaniu tych czynności,  chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni   uczciwej konkurencji;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów     potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają   błędy, z zastrzeżeniem art.  26 ust. 3 ustawy PZP.

16.Informacja o oświadczeniach lub dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego  przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty,  w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –     Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej     ustawy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności     gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności  gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i kserokopia ich uprawnień oraz kserokopia  aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) – wzór formularza jest załączony do SIWZ;

4) zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie     zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub     rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -     wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu     zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a     także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2004-2008) robót tożsamych lub podobnych do  przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem     ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te     zostały wykonane należycie - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

7) oświadczenie o akceptacji warunków umieszczonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do  niniejszej specyfikacji oraz jej pozostałych zapisów.

17.  Do konkursu przetargowego dopuszczeni będą oferenci, których oferty zostały przygotowane  zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

18.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja  o  zamiarze  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów  wraz  z  adresem  strony  internetowej,
na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu  zakupów. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   aukcji elektronicznej 
wraz z adresem strony  internetowej, na  której  będzie  prowadzona  aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

21. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.06.2008 r.
 

    DYREKTOR SZKOŁY


     Marzena Mizera   

 

Załączniki:

- ogłoszenie (pobierz plik)


- siwz (pobierz plik)


- SST zał. 1 (pobierz plik)


- formularz ofertowy zał. 2 (pobierz plik)


- wzór umowy zał. 3 (pobierz plik)


- przedmiar robót zał. 4 (pobierz plik)

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-06-24 19:52:26
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-06-24 19:52:26

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl