Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:39
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przedszkole nr 4: Remont kuchni z zapleczem oraz szatni i łazienki dla personelu
Treść ARCHIWALNA !

Znak sprawy: ZP-341/1/2008
Stalowa Wola, dnia 2008.06.24


O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655).

1.Zamawiający / nazwa zamawiającego/:
Przedszkole Nr 4
ul. Wańkowicza 72
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
tel. (0-15) 842-58-03;
fax (0-15) 842-58-03
           
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont kuchni z zapleczem oraz szatni i łazienki dla personelu
w budynku Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli

2.Określenie trybu zamówienia:
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655).

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/

4.Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
 Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni z zapleczem oraz szatni i łazienki dla personelu w budynku     Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli. Do zakresu zamówienia wchodzą następujące prace:
a) Roboty budowlane:
roboty demontażowe wyposażenia i roboty zabezpieczające,
roboty budowlane rozbiórkowe,
roboty tynkarskie, murowe, wylewki pod posadzki,
roboty okładzinowe ścian i posadzek z płytek oraz z wykładzin z tworzyw sztucznych,
roboty malarskie ścian i sufitów,
wymiana stolarki okiennej w kuchni i zaplecza oraz stolarki drzwiowej w łazience personelu na I-szym piętrze,

b) Roboty instalacyjne sanitarne:
wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
wymiana instalacji kanalizacyjnej,
wymiana okapu wentylacji mechanicznej,
roboty towarzyszące budowlane.

c) Roboty instalacyjne elektryczne:
wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w pomieszczeniu kuchni z zapleczem,
dobudowa tablicy obwodowej dla pomieszczeń kuchni z zapleczem,
wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu.

d) Łączna powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń: 147,56 m2.

Kody CPV: 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia
      45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
      45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
      45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Wadium przetargowe: nie dotyczy.

8.Termin wykonania zamówienia:
28.08.2008 r.

9.Kryteria wyboru oferty:
 cena: 100 %
         
10.Komplet dokumentów przetargowych można uzyskać w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli ul. Wańkowicza 72 od dnia 24.06.2008 r. w godzinach od 8 00 do 14 00.

11.Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

a) Maria Zubrzycka - dyrektor przedszkola,  tel. (0-15) 842-58-03; lub 606 253 368

b) Mirosław Tęcza - inspektor ds. remontów jednostek oświatowych Urząd Miasta Stalowa Wola, tel. (0-15) 643-34-46. 


12.Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: "Oferta na Remont kuchni z zapleczem oraz szatni i łazienki dla personelu w budynku Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli – nie otwierać  przed 15.07.2008 r." należy składać w terminie do dnia 15.07.2008 r. do  godz. 11.00  w gabinecie dyrektora przedszkola.

13.PUBLICZNE OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 15.07.2008 r. O GODZ. 11.30 W GABINECIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA.

14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

15.W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy:   

1) Posiadają doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji robót tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym w ramach zamówień publicznych poprzez wykazanie wykonania zadań tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia w okresie pięciu ostatnich lat (2004-2008), co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu.

2) Posiadają sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia t.j. posiadają środki finansowe lub     zdolność kredytowania.

3) Posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami z branż, które wystąpią  przy  realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zatrudnienia innych osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia winien podać dane na temat ich kwalifikacji  niezbędnych do    wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

4) Posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.

5) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

6) Udzielą  gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze 3 lat, licząc od daty odbioru.

7) Zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

8) Nie są wykluczonymi z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1  
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9) Treść złożonej oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10) Przed przygotowaniem oferty każdy oferent powinien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zapoznać się z dokumentacją przetargową, aby zdobyć wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.

11) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
   

16. Informacja  o  oświadczeniach   lub   dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  z dnia     29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,    następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i kserokopia ich uprawnień oraz kserokopia     aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) – wzór formularza jest załączony do SIWZ;

4) zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu     zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2004-2008) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

7) oświadczenie o akceptacji warunków umieszczonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz jej pozostałych zapisów.


17. Do konkursu przetargowego dopuszczeni będą oferenci, których oferty zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.


18. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


19.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


20.Informacja  o  przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony  internetowej, na  której  będzie  prowadzona  aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


21. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.06.2008 r.
  

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 4
   
Maria Zubrzycka

 

Załączniki:

- ogłoszenie

- formularz ofertowy

- SIWZ

- wzór umowy

 

SST

- roboty budowlane

- roboty elektryczne

- roboty wod - kan

- wentylacja

 

Przedmiar robót

- roboty budowlane

- roboty elektryczne

- roboty sanitarne

 

Dokumentacja projektowa - branza budowlana:

- opis techniczny

- rys. 1

- rys. 2

- rys. 3

- rys. 4

- rys. 5

- rys. 6

- rys. 7

 

Dokumentacja projektowa - branża elektryczna:

- opis techniczny

- rys. 1

- rys. 2

- rys. 3

- rys. 4

 

Dokumentacja projektowa - branża sanitarna:

- opis techniczny

- rys. 1

- rys. 2


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-06-24 18:12:01
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-06-24 18:12:01

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl