Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 02:45
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PSP nr 4 w Stalowej Woli: przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej
Treść ARCHIWALNA !
Znak sprawy: PSP-4/341/1/2008
Stalowa Wola, dnia 2008.06.19

 

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655).


1.Zamawiający / nazwa zamawiającego/:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Niezłomnych 1
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
tel. (0-15) 842-11-87
fax (0-15) 842-11-87
           

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
w Stalowej Woli.

UWAGA: Informacja z dn. 7.07.2008 r.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli
dopuszcza zastosowanie profilu 6-cio komorowego w zamian za profil
5-cio komorowy.

2.Określenie trybu zamówienia:
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity    z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655).

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/

4.Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
    Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli.
    Do zakresu zamówienia wchodzą następujące prace:

a) wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PCV o wymiarach:
-   43 x 74 cm   - 12 szt.,
- 106 x 106 cm - 1 szt.,
- 153 x 106 cm - 3 szt.,
- 153 x 207 cm - 110 szt.,
- 207 x 222 cm - 1 szt.,
- 153 x 240 cm - 14 szt.

c) wymiana obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych okiennych,
d) malowanie parapetów wewnętrznych,
e) roboty remontowe szpaletów okiennych wewnętrznych.

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
      45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Wadium przetargowe: nie dotyczy.

8.Termin wykonania zamówienia:
12.09.2008 r.

9.Kryteria wyboru oferty:
- cena: 100 %
         
10.Komplet dokumentów przetargowych można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli od dnia 19.06.2008 r.  w godzinach od 8 00 do 14 00.

11.Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
a) Maria Koralewska - dyrektor szkoły,  tel. (0-15) 842-11-87;
b) Mirosław Tęcza - inspektor ds. remontów jednostek oświatowych Urząd Miasta Stalowa Wola,tel. (0-15) 643-34-46. 

12.Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: "Oferta na Wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli – nie otwierać  przed 10.07.2008 r." należy składać w terminie do dnia 10.07.2008 r. do  godz. 11.00  w sekretariacie szkoły.

13.PUBLICZNE OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 10.07.2008 r. O GODZ. 11.30 GABINECIE DYREKTORA SZKOŁY.

14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

15.W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy:
       
1) Posiadają doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji robót tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym w ramach zamówień publicznych poprzez wykazanie wykonania zadań tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia w okresie pięciu ostatnich lat (2004-2008), co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu.

2) Posiadają sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia t.j. posiadają środki finansowe lub     zdolność kredytowania.

3) Posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami z branż, które wystąpią  przy  realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zatrudnienia innych osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia winien podać dane na temat ich kwalifikacji  niezbędnych  do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

4) Posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.

5) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

6) Udzielą  gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze 3 lat, licząc od daty odbioru.

7) Zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

8) Nie są wykluczonymi z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1  
  i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9) Treść złożonej oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10) Przed przygotowaniem oferty każdy oferent powinien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zapoznać się z dokumentacją przetargową, aby zdobyć wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.

11) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
   
16. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. – Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i kserokopia ich uprawnień oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) – wzór formularza jest załączony do SIWZ;

4) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2004-2008) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

7) oświadczenie o akceptacji warunków umieszczonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz jej pozostałych zapisów.


17.Do konkursu przetargowego dopuszczeni będą oferenci, których oferty zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

18.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu     zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

20.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony  internetowej, na  której  będzie  prowadzona  aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

21.Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.06.2008 r.

  
 

DYREKTOR PSP Nr 4
   
Maria Korolewska

 

Załączniki:

- ogłoszenie o przetargu

- SIWZ

- SST

- formularz ofertowy

- wzór umowy

- przedmiar robót

- zestawienie

 

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-06-19 15:27:00
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-06-19 15:27:00

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl