Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 02:06
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZS nr 3 w Stalowej Woli: przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej
Treść ARCHIWALNA !


Znak sprawy: ZP 341/01/08
Data: 17.06.2008r.

O G Ł O S Z E N I E   O   Z A M Ó W I E N I U
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655).

 

1.Zamawiający / nazwa zamawiającego/:

Zespół Szkół nr 3 w Stalowej Woli
Ul. Poniatowskiego 55
37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
tel. 015 842 28 86
fax 015 842 28 86
   
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli

2.Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/

4.Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli”. 
Kody CPV:
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45421125-6 INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Do zakresu zamówienia wchodzą następujące prace:
a)    roboty rozbiórkowe
wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych
wywóz starych okien
b)    roboty budowlane wykończeniowe:
- montaż okien PCV wraz z konstrukcją wzmacniającą – słupki stalowe
- wykonanie tynków cementowo – wapiennych na szpaletach okiennych
- malowanie emulsyjne szpalet okiennych


Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Wadium przetargowe: nie dotyczy.

8.Termin wykonania zamówienia:
27 sierpnia 2008r.

9.Kryteria wyboru oferty:
- cena: 100 %
         
10.Komplet dokumentów przetargowych można uzyskać w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli od dnia 17.06.2008r. w godzinach od 8 00 do 15 00.

11.Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
Marek Kopera – Dyrektor Szkoły ; tel. 015 842 28 86

12.Zamkniętą ofertę w kopercie oznaczonej: Oferta na:„Wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli – nie otwierać  przed 08.07.2008r.” należy składać w terminie do dnia 08.07.2008r. do  godz. 10.00  w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli

13.PUBLICZNE OTWARCIE KOPERT Z OFERTAMI NASTĄPI W DNIU 08.07.2008r. O GODZ.  1100 w Gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Stalowej Woli.

14.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

15.Oferent winien spełniać następujące warunki:
- Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji robót tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym w ramach zamówień publicznych poprzez wykazanie wykonania zadań tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia o w okresie pięciu ostatnich lat (2004-2008), co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu.

- Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia t.j. posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowania.   

- Posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami z branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zatrudnienia innych osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia winien podać dane na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

- Posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.

- Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym.

- Udzielić gwarancji na wykonane prace budowlane w wymiarze 3 lat, licząc od daty odbioru.
- Zaakceptować warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przed przygotowaniem oferty każdy oferent powinien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zapoznać się z dokumentacją projektową, aby zdobyć wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
Wykonawców, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wykonawców, którzy;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

16.  Oferent musi do oferty dołączyć następujące dokumenty lub oświadczenia:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia   2004 r. – Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i kserokopia ich uprawnień oraz kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) – wzór formularza jest załączony do SIWZ;

4) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2004-2008) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

7) oświadczenie o akceptacji warunków umieszczonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz jej pozostałych zapisów.17.Do konkursu przetargowego dopuszczeni będą oferenci, których oferty zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

18.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

20.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

21.Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.07.2008r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 3
 Stalowej Woli
Marek Kopera

 

Załączniki:

- ogloszenie o przetargu (plik .pdf)

- SIWZ

- formularz ofertowy

- projekt umowy

- przedmiar robót

- rysunek nr 1

- rysunek nr 2

- SST


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-06-17 15:44:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-06-17 15:44:49

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl