Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:25
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - Budowa kanalizacji teletechnicznej (...)
Treść ARCHIWALNA !
30.01.2008 r.

Or. VI. 3410 - 6/08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
Budowę kanalizacji teletechnicznej dla miejskiej sieci teleinformatycznej -
skrzyżowanie ul. Ofiar Katynia z ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj.
podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Budowa kanalizacji teletechnicznej dla miejskiej sieci teleinformatycznej -
skrzyżowanie ul. Ofiar Katynia z ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli.
Zasadniczy zakres robót obejmuje:
- budowę kanalizacji teletechnicznej z rur z tworzyw sztucznych 4 - otworowej i 2 - otworowej.
- budowę studni kablowych prefabrykowanych
- założenie rur osłonowych na istniejących sieciach
Kod CPV – 45.23.00.00-8
II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA - data zakończenia: 15.04.2008 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać
się z dokumentacją techniczną budowy kanalizacji teletechnicznej dla miejskiej sieci
teleinformatycznej - skrzyżowanie ul. Ofiar Katynia z ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli,
aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a)wykonali w okresie ostatnich 5 lat (2003-2007), a jeżeli okres działalności wykonawcy
jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu
zamówienia o wartości powyżej 180.000 zł każde co winni potwierdzić dokumentami o ich
należytym wykonaniu
b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiadają
własne środki obrotowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w
wysokości minimum 90.000 zł.
c) posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które
wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży drogowej,
d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe tj.
samochody samowyładowcze, koparkę, zagęszczarkę wibracyjną, agregat prądotwórczy.
e) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
f) zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji
g) nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
i)winni być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego
postępowania kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do
występowania w obrocie prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień
publicznych muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast
określone powyżej przez Zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie
niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego
postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia
będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, następujące dokumenty :
1)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia
29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
3)wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór
formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które
będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i
uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada
wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ), w przypadku braku potrzebnego
sprzętu należy podać źródło pozyskania i przedłożyć umowę najmu;
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006) robót tożsamych lub
podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia (minimum trzech zadań o wartości każde powyżej 180 000 zł), z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony
do SIWZ;
9)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków
finansowych i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od kwoty 90 000 PLN.
Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
10)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1955//oferty_miasta_przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pok. 25.
IV.2.2) Termin składania ofert: 20.02.2008 r godzina 12:00,
Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pok. 9.
IV.2.3) Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IV.2.4) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 30.01.2008 r.

Treść ogłoszenia można pobrać w pliku .pdf (pobierz plik)

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


- formularz ofertowy


- załączniki


- przedmiar robót


- schemat skrzyżowania


- Szczegółowa Specyfiakacja Techniczna


- projekt umowy


- plan skrzyżowania


Autor:
Data: 2008-01-30 17:52:35
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-01-30 17:52:35

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl