Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:02
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (...)
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola, 28.01.2008 r.

Or.VI.3410-04/08

O G Ł O SZENIE O ZAM Ó W IENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul Bocznej od ul. Przemysłowej w Stalowej Woli


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1953//oferty_miasta_przetargi.html
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
pok. 9
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
przy ul. Bocznej od ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli.
Zasadniczy zakres robót obejmuje :
-demontaż istniejących nawierzchni
-roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem ścian wykopów
-montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 SDR34 DN200 i DN160
-budowa studni żelbetowych DN1200 z przykryciem typu ciężkiego 40T
-budowa studni PVC z rurą wznoszącą gładką i przykryciem typu ciężkiego 40T
-montaż rur wodociągowych PE100 PN10 SDR17 DN160
-montaż zasuw typu E
-montaż hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwą odcinającą typu E
-odtworzenie dróg i terenów zielonych do stanu pierwotnego
-opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami, wykonanie oznakowania wg. w/w projektu
-opłata za zajęcie pasa drogowego
- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- kamerowanie wykonanej kanalizacji sanitarnej z zapisem na CD
a) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Bocznej od ulicy Przemysłowej
w Stalowej Woli. Szczegółowy zakres robót wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, Projektu Budowlanego i przedmiaru robót stanowiącego
załącznik do niniejszej specyfikacji
b) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia: ul. Boczna od ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli
c) Wspólny Słownik Zamówień - kod CPV – 45232150-8
- 45232410-9
Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia: 30.08.2008r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1. Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z
dokumentacją techniczną “Kanalizacja sanitarna oraz woda sanitarna z przyłączami”, aby zdobyć
wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykazać,
że w ciągu ostatnich 5 lat (2003-2007) , a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie
wykonali, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia o wartości
minimum 200 000 zł każde, co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu.
b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają kadrę techniczną
z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.
e)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
f)zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik
do niniejszej specyfikacji.
g)nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1
i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
i)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą
warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) Nazwa kryterium wyboru oferty – cena
Waga - cena
2) Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3) Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0 - 100 (100% = 100pkt).
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 18.02.2008 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 9
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której
będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XV. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia
28.01.2008 r.

Treść ogłoszenia można pobrać w pliku pdf (pobierz plik)

Załączniki do ogłoszenia:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


- Projekt budowlany


- Przedmiar robót


- rysunek 1


- rysunek 2


- rysunek 3


- rysunek 4


- rysunek 5


- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych


Autor:
Data: 2008-01-28 16:51:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-01-28 16:51:41

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl