Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 02:50
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu na opracowania koncepcji budynku Filii(...)
Treść ARCHIWALNA !
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWA WOLA

w sprawie konkursu na
opracowania koncepcji budynku  dydaktycznego Filii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  w Stalowej Woli


Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 03.01.2008r.

I. Zamawiający

Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. Podkarpackie
- tel. (0-15) 643-34-48/643-35-40
- fax  (0-15) 634-34-12
- e-mail um@stalowawola.pl
- adres internetowy - www.stalowawola.pl

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach proceduralnych jest:
Maria Pasierb - Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7, pokój 26 (0-15) 643-35-40

II. Przedmiot konkursu

Opis konkursu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej, programowej i przestrzennej budynku  dydaktycznego Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego.

Komplet materiałów konkursowych  dostępny jest w siedzibie Zamawiającego pokój nr 26 od dnia 02 stycznia 2008 w godz. 7.30 – 14.00  oraz na stronie internetowej www.stalowawola.pl

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników.
Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku   o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pracy konkursowej,. Organizator konkursu    nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

III. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w terminie do 25 stycznia 2008r złożą w siedzibie Organizatora konkursu wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na formularzu stanowiącym załącznik A1 regulaminu konkursu i zostaną dopuszczeni przez Sąd Konkursowy do udziału w konkursie.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lub będzie występował w więcej niż jednym wniosku, zostanie wykluczony z konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być:
1. osoby fizyczne posiadające uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami Izby Architektów,
2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prace przez nie złożone zostały wykonane przez osoby spełniające warunek wymieniony w pkt 1
3. podmioty występujące wspólnie np. Konsorcjum uczestników, zespół autorów (zespołów autorskich), które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Przepisy dotyczące uczestników konkursu stosuje sie odpowiednio  do uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie

Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby:
1. biorące udział w opracowaniu regulaminu i warunków konkursu,
2. biorące udział w organizowaniu konkursu,
3. wchodzące w skład Sądu Konkursowego powołanego do rozstrzygnięcia konkursu,
4. będące przedstawicielami, udziałowcami, członkami władz i pracownikami Organizatora,
5. wykluczone z uczestnictwa na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących

Wymagania jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004 r. Nr 19 poz.177 z późn. Zmianami, zwanej dalej ustawą.
2. spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj.:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym    i osobami zdolnym i do wykonania zamówienia (zaangażują do realizacji zamówienia kompletnej dokumentacji projektowej projektantów innych branż posiadających stosowne uprawnienia do projektowania i będących członkami Izb Budowlanych)
- znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3. wykonali w okresie ostatnich 3 lat – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy,    to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu koncepcji i projektu budowlanego nowego budynku użyteczności publicznej, przez który należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonania podobnych funkcji w tym także budynek biurowy i socjalny, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż około 5000 m2.
4. przedkładane w załącznikach do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, referencje wydane przez Inwestora obiektu referencyjnego zawierać powinny zakres rzeczowy wykonanych prac projektowych, podstawowe informacje o funkcji i parametrach budynku (w tym powierzchni całkowitej), terminy realizacji i zakończenia prac projektowych, informację o zrealizowaniu lub realizacji obiektu, opinię o należytym i terminowym wykonaniu przedmiotowych prac.
Terminy:

1
Ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie sprzedaży regulaminu konkursu
03 stycznia  2008r
2
Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu i udzielanie odpowiedzi
Do 23 stycznia  2008r
3.
Ostateczny termin składania wniosków – kart identyfikacyjnych
25 stycznia 2008r do godz. 14.00
4.
Ogłoszenie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie
30 stycznia 2008r
5.
Termin składania prac konkursowych
31 marzec 2008 r w godz. od 10.00    do 14.00
6.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu,
10 kwiecień 2008 r.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe ocenione zostaną przez Sąd Konkursowy według następujących kryteriów:
- oryginalność rozwiązań architektoniczno – przestrzennych - 40%
- atrakcyjność zaproponowanego programu - 20%
- prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych – 30%
- cena (wartość prac projektowych wykonanych w oparciu o pracę konkursową) – 10%

V. Rodzaje nagród
Organizator konkursu ustanawia w Konkursie nagrodę dla najlepszej pracy wyłonionej w konkursie:
Nagroda I – 2.000,00 zł netto + VAT i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej oraz zaleceń Sądu Konkursowego.VI. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 03.01.2008 r.

Załączniki:

- regulamin konkursu


Autor:
Data: 2008-01-03 19:05:03
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-01-03 19:05:03

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl