Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 02:16
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów biurowych (...)
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI.341 -80/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola w 2008 roku


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Określenie przedmiotu :
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola w 2008 roku

II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA - data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca winien spełniać następujące warunki:
- Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem,
- Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia,
- Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym,
- Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia,
- Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
- Spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
-Treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące dokumenty:
- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.);
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania dostaw materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1881//oferty_miasta_przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój nr 14. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami wyznaczona została Marlena Metko.

IV.2.2) Termin składania ofert: 23.11.2007 godzina 12:00,

miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, Stalowa Wola 37-450, ul. Wolności 7, pokój nr 9 (parter).
IV.2.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.2.4) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 15.11.2007

Treść ogłoszenia możan pobrać w pliku w formacie .rtf (pobierz plik)

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


- formularz ofertowy


- formularz cenowy


- projekt umowy


- oświadczenie


Autor:
Data: 2007-11-15 13:57:56
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-11-15 13:57:56

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl