Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:04
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - Dostawa autobusu komunikacji miejskiej
Treść ARCHIWALNA !
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
?Dostawę w 2007r. jednego fabrycznie nowego autobusu komunikacji miejskiej, z przeznaczeniem dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli?

19.11.2007 r. UWAGA!! W związku z pytaniem złożonym przez jednego z Oferentów, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1. dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
   pkt 23.11.9:
 
odp. tak dopuszcza się rezygnację z przewodu pneumatycznego.

Ad 2. dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
   Pkt.17.1.:

Odp. dopuszcza się zastosowanie systemu hamulcowego firmy Knorr.

Ad 3. dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
   Pkt 16.3.4.:

Odp. Dopuszcza się ilość kasowników -3szt na autobus.

****************************************************************
19.11.2007 r. UWAGA!! W związku z pytaniem złożonym przez jednego z Oferentów, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. dot. zał.nr 1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
 pkt 23.11.2:
 
odp. tak dopuszcza się rezygnację z podnośnika autobusowego mechaniczno ?
    hydraulicznego.


****************************************************************

 

UWAGA!! W związku z pytaniami złożonymi przez jednego z Oferentów, Zamawiający udziela dn. 16.11.2007 następujących odpowiedzi:Ad.1. dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
    pkt 5.4.1:
 
odp. tak dopuszcza się w drugich i trzecich drzwiach.


Ad.2.dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
    pkt 5.4.3:
  
odp. dopuszcza sie zastosowanie -drzwi I-sze oddzielna  obsługa z możliwością blokowania pierwszego skrzydła wyposażonego w zamek patentowy( 2 klucze w komplecie) drugie skrzydło blokowane mechanicznie od wewnątrz (zamek patentowy-2 klucze /kpl )

Ad.3.dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
    pkt 5.4.7.:

odp. tak dopuszcza się brak śmietniczek przy każdych drzwiachAd. 4.dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
    pkt 6.3.1.:

odp.dopuszcza się wewnątrz kabiny kierowcy jeden wieszak na odzież wierzchnią.
   
odp.dopuszcza się schowek zamykany na zamek patentowy ( 2 klucze w komplecie)

Ad.5.dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
    pkt 6.3.5.d :
odp.dopuszcza się brak na wyposażeniu kasetki na bilety i pieniądze.

Ad.6.dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
    pkt.11.2

odp. dopuszcza się osuszacz powietrza jednokomorowy,sterowany elektrycznie.

Ad. 7.dot. zał.nr1 do SWIZ Szczegółowe parametry techniczne.Wymagania.
    pkt.13.3

odp. dopuszcza się zasilanie urządzenia grzewczego z głównego zbiornika
z możliwością elektronicznej rejestracji zużytego paliwa do ogrzewania.

*******************************************************************************

 

UWAGA!! W związku z pomyłka pisarską w załączniku nr 8 Zamawiający dn. 16.11.2007 r. udostępnia w załącznikach nową wersję dokumentu, jednocześnie deaktywując dokument poprzedni.

***************************************************************************


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej, ul. Komunalna 3, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448581, 8423919, fax 015 8448582.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu komunikacji miejskiej. Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 1 do SIWZ pn.: Szczegółowe parametry techniczne dla autobusu miejskiego.
2) Autobus winien bezwzględnie posiadać aktualne Świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na dostarczony autobus wykonawca posiada homologację polską. Wobec dopuszczenia przez Zamawiającego w SIWZ możliwości załączenia do oferty, posiadanego przez
Wykonawcę świadectwa homologacji z dowolnego państwa Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia polskiego Świadectwa homologacji typu pojazdu wraz
z ofertą. Nie dostarczenie przez Wykonawcę ważnego polskiego Świadectwa homologacji
typu pojazdu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Autobus winien bezwzględnie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262 z dnia 26 lutego 2003 r.,
z późniejszymi zmianami), a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych
wymiarów, masy pojazdu i nacisków osi opisanych w § 2, § 3, § 4, § 5 tego rozporządzenia.
4) Autobus powinien spełniać wymagania dyrektywy UE nr 2001.85.WE z dnia 20.11.2001r., odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż 8 siedzeń poza siedzeniem kierowcy,
potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
5) Konstrukcja pojazdu i zastosowany zespół napędowy powinny ograniczyć zużycie oleju
napędowego.
6) Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania powinny zapewniać, co najmniej 10 letnią eksploatację autobusu, bez konieczności wykonania napraw głównych.
Zamawiający wymaga podania w ofercie podstawowych parametrów technicznych
oferowanego autobusu: wymiarów gabarytowych autobusu (długość, szerokość, wysokość), liczbę miejsc pasażerskich (siedzące, stojące), parametrów silnika (marka -typ, moc [kW/KM], moment obrotowy [Nm], norma Euro), skrzyni biegów (marka i typ) i mostu
napędowego (producent, typ, oznaczenie) oraz załączenia świadectwa homologacji autobusu.
7) Wymagania techniczne:
Autobus komunikacji miejskiej (CPV: 34.12.14.00-5), spełniający normę PN-S-47010 dla autobusu klasy I, miejskiego, niskopodłogowego;
Szczegółowe parametry techniczne autobusów Załącznik nr 1 do SIWZ .
8) Gwarancja i serwis
Wymagane okresy gwarancji:
a) gwarancja na perforację korozyjną blachy poszycia zewnętrznego - nie mniej niż 24
miesiące, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono autobus;
b) gwarancja na szkielet kratownicy nadwozia oraz kratownicę- ramę podwozia - nie mniej niż 24 miesiące, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dostarczono autobus;
c) gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze 60 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono autobus;
d) gwarancja mechaniczna, tj. gwarancja na części, zespoły, układy i elementy mechaniczne pojazdu - nie mniej niż 24 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia w którym dokonano odbioru autobusu;
e) okresy gwarancji nie są uzależnione od przebiegu kilometrów autobusu;
f) jeżeli w okresie gwarancji autobus zostanie wyłączony z ruchu (z przyczyn niesprawności) powyżej 14 dni, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić autobus zastępczy, lub pokryć koszty wynajmu autobusu zastępczego. Inne rozwiązania wymagają pisemnej zgody
Zamawiającego.
g) Zamawiający informuje, że średni przebieg autobusów w okresie gwarancyjnym w ZMKS
w Stalowej Woli wynosi około 60.000 km rocznie.
9) Warunki dostawy
Zamówienie obejmuje transport pojazdu podlegającego dostawie do siedziby Zamawiającego (tj. do siedziby ZMKS w Stalowej Woli, ul. Komunalna 3), realizowane własnym staraniem Wykonawcy, na jego odpowiedzialność. Koszt dostawy autobusu Wykonawca uwzględni
w cenie oferty.

II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA  - data zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) w terminie poprzedzającym termin składania ofert.
2) Wadium może być wnoszone za pomocą jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto ZMKS w Stalowej Woli Bank Spółdzielczy Stalowa Wola, nr konta: 27 9430 0006 0026 8699 2000 0001 z dopiskiem Dostawa autobusu komunikacji miejskiej.
4) W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz należy je złożyć do depozytu znajdującego się w Kasie ZMKS Stalowa Wola, ul. Komunalna 3, 37-450 Stalowa Wola. Kasa czynna w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca winien dokładnie zapoznać się z niniejszą specyfikacją wraz z jej załącznikami, aby zdobył on wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.
b) Wykonawca winien spełniać następujące warunki:
- Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym,
- Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji w ramach zamówień
publicznych dostaw autobusów o parametrach technicznych i eksploatacyjnych tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem
przetargowym w ilości minimum 25 szt. w okresie trzech ostatnich lat (2004-2006), co
winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu,
- Oferowany autobus nie może być prototypem lub partią próbną zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i technologicznym. Wymagany jest wyrób z produkcji seryjnej trwają-cej min .pół roku
- Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia:
- wykazać wielkość posiadanych obecnie środków finansowych lub dostęp do kredytu
w wysokości minimum 1 000 000 zł potwierdzone przez obsługujący go bank.
- Obrót roczny min. 10 mln
- Posiadać kadrę techniczną i pracowników zdolnych do przeprowadzenia realizacji
przedmiotowego zamówienia, w tym także dla prowadzenia obsługi i napraw oferowanego pojazdu i jego podzespołów w okresie gwarancyjnym oraz przeszkolenia pracowników
zaplecza technicznego (1 elektryk, 4 mechaników i 4 kierowców) Zamawiającego
w zakresie obsługi i naprawy oferowanego pojazdu w tym skrzyni biegów oraz urządzeń
peryferyjnych,
- Posiadać świadectwo homologacji na objęty swą ofertą przedmiot zamówienia zawierające między innymi dane dotyczące zużycia paliwa w teście jazdy miejskiej przy masie całkowitej pojazdu,
- Udzielić Zamawiającemu autoryzacji typu zamkniętego na prowadzenie obsługi oraz
napraw oferowanego typu pojazdu i podzespołów.
- Nieodpłatnie przeszkolić przynajmniej 5 pracowników zaplecza technicznego ( 1 elektryk,
4 mechaników i 4 kierowców) Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanych pojazdów, w tym skrzyni biegów.
- Nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia w języku
polskim instrukcje obsługi, schematy instalacji: elektrycznej, pneumatycznej, chłodzenia, ogrzewania oraz katalogi norm czasowych napraw, katalogi części zamiennych, instrukcje napraw podzespołów, w ilości 3 egzemplarzy, w formie drukowanej lub na nośniku CD ,
- Zobowiązać się do usuwania awarii w pojeździe stanowiącym przedmiot zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od tychże zgłoszeń,
- Udzielić gwarancji (całopojazdowej) na przedmiot niniejszej dostawy w wymiarze
minimum 2 lat bez limitu przejechanych kilometrów, licząc od daty odbioru oraz
dodatkowo gwarancji na perforację oblachowania na okres 60 m-cy.
- Zaakceptować wszystkie warunki, w tym warunki, tryb i termin płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji
- Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
c) Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów, wymienionych w punkcie 13 SIWZ oraz innych punktach niniejszej specyfikacji, potwierdzających spełnienie w/w warunków formalnych oraz merytorycznych
(podmiotowych). Ocena spełniania warunków będzie dwuwymiarowa. Wykonawca albo spełnia wszystkie warunki i zostaje zakwalifikowany, albo nie spełnia choćby jednego warunku i zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia i zdolność do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące dokumen-ty i oświadczenia :
1. Wypełniony i podpisany przez osoby (osobę) uprawnione (ą) lub uprawomocnione (ą) do
reprezentowania Wykonawcy - formularz oferty (załącznik nr 9 do SIWZ)
2. Zdjęcie lub rysunek ofertowy oferowanego autobusu.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 i że nie podle-ga wykluczeniu na podstawie art. 24 (według wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ).
4. Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z innych załączonych
dokumentów,
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią SIWZ i akceptuje ją bez zastrzeżeń oraz że zdobył konieczne informacje do sporządzenia oferty (załącznik nr 4 do SIWZ)
6. Oświadczenie, że oferent akceptuje warunki zawarte w specyfikacji i wzór umowy
(załącznik nr 5 do SIWZ) a w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie pod rygorem utraty wadium.
7. Podpisany wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)
8. Dowód wniesienia wadium i numer konta bankowego (dla zwrotu wadium). Potwierdzenie wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w środkach
pieniężnych na rachunek Zamawiającego, należy załączyć do oferty przetargowej,
Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty kserokopii potwierdzonego za zgodność
z oryginałem stosownego dokumentu. Natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie dopuszczonej Ustawą Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty stosownego dokumentu lub jego kserokopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Referencje na autobusy miejskie wykonanych w okresie ostatnich trzech latach o cechach techniczno-ekspoatacyjnych zbliżonych do przedmiotu zamówienia z podaniem dat wyko-nania i odbiorców ,przedmiotu dostawy oraz potwierdzenia ,że dostawy zostały wykonane należycie .
10. Oświadczenie o udzieleniu przez Wykonawcę autoryzacji typu zamkniętego na prowadzenie obsługi oraz napraw oferowanych typów pojazdów i podzespołów (załącznik nr 6 do
SIWZ).
11. Oświadczenie o nieodpłatnym przeszkoleniu przynajmniej 5 pracowników zaplecza
technicznego (1 elektryk, 4 mechaników i 4 kierowców) Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawy oferowanego pojazdu (załącznik nr 7 do SIWZ).
12. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na pojazdy będące przedmiotem zamówienia
(załącznik nr 8 do SIWZ).
13. Ważne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie homologacji pojazdów
samochodowych i przyczep - Dz. U. Nr 5, poz. 30 z 2004r.) oferowanego autobusu, wydane przez ministra właściwego do spraw transportu (kompletny dokument wraz z wszelkimi
załącznikami oraz wszelkimi wydanymi do niego zmianami i odstępstwami)
14. Dokument potwierdzający spełnienie przez silnik zamontowany w oferowanym autobusie normy emisji zanieczyszczeń na poziomie Euro IV.
15. Harmonogram czasookresu oferowanego autobusu
Jeżeli dokumenty wymienione w punkcie 13 SIWZ będą dostarczone w formie poświadczonej kopii, Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oferent może złożyć pisemne oświadczenie, jakich dokumentów Zamawiający nie może ujawniać.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 65
2. ocena właściwości techniczno eksploatacyjnych - 30
3. warunki gwarancji i serwisu - 5

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/oferty_miasta_przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
ul. Komunalna 3, 37-450 Stalowa Wola, pok. 11.

IV.2.2) Termin składania ofert:
20.11.2007 godzina 12:00,
miejsce: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli
ul. Komunalna 3, 37-450 Stalowa Wola, pok. 11.

IV.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.2.4)Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych -  12.11.2007 r.


Treść ogłoszenia można pobrać w pliku w formacie rtf (pobierz plik)


Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


- załacznik nr 1


- załacznik nr 2 (projekt umowy)


- Załącznik nr 3


- Załącznik nr 4


- Załącznik nr 5


- Załącznik nr 6


- Załącznik nr 7


- Załącznik nr 8 (link usunięty)


- Załącznik nr 8 ( nowy link)- Załącznik nr 9


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-11-12 09:40:58
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-11-12 09:40:58

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl