Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 02:01
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na Budowę ul. Piastowskiej i ul. Dębowej w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI. 341-69/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na ?Budowę ul. Piastowskiej i ul. Dębowej w Stalowej Woli?SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
1. Budowa ul. Piastowskiej w Stalowej Woli obejmująca roboty na odcinku 120 mb polegające na wykonaniu:
- kanalizacji deszczowej z rur PEHD ? 250 - 50 mb
- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 616 m2
- chodników z kostki brukowej gr. 6 cm - 325 m2
- zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm - 236 m2.
2. Budowa ul. Dębowej w Stalowej Woli obejmująca roboty na odcinku 200 mb polegające na wykonaniu:
- kanalizacji deszczowej z rur PEHD ?300 i ?250 - 78mb
- nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego -642 m2
- chodników z kostki brukowej gr. 6 cm - 255 m2
- zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm - 162 m2
- ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej gr. 8cm - 423 m2

II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA - data zakończenia: 20.12.2007 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną budowy ul. Piastowskiej i ul. Dębowej, aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a)wykonali w okresie ostatnich 5 lat (2002-2006), a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia (roboty drogowe) o wartości powyżej 450.000 zł każde co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu
b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiadają własne środki obrotowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 450.000 zł.
c)posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży drogowej,
d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe tj. rozściełacz mas bitumicznych, walec statyczny stalowy, walec drogowy ogumiony, skrapiarkę do bitumu, samochody samowyładowcze o ładowności min. 10 t., koparkę, zagęszczarkę wibracyjną powierzchniową o ciężarze powyżej 500 kg, szlifierki do cięcia płytek, agregaty prądotwórcze.
e)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
f)zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji
g)nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i)winni być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000 zł
j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty :
1)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ), w przypadku braku potrzebnego sprzętu należy podać źródło pozyskania i przedłożyć umowę najmu;
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum trzech zadań o wartości każde powyżej 450 000 zł), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;
9)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od kwoty 450 000 PLN. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł.
11)certyfikat jakości ISO producenta wyrobów betonowych - dotyczy kostki brukowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1850//oferty_miasta_przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pok. 25.

IV.2.2) Termin składania ofert: 06.11.2007 godzina 12:00,
miejsce: Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pok. 9.

IV.2.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.2.4) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ? 16.10.2007 r.

Ogłoszenie można pobrać w pliku rtf (pobierz plik).

Załączniki:

- formularz ofertowy


- projekt umowy


- SIWZ


- załączniki do SIWZ


- plan Piastowska i Dębowa


- przekrój Dębowa


- przekrój Piastowska


PRZEDMIAR


- Przedmiar Dębowa


- Przedmiar Piastowska


- Tytuł - Dębowa


- Tytuł - Piastowska


SST

- betonowe obrzeża chodnikowe


- krawężniki betonowe


- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej


- nawierzchnia z betonu asfaltowego


- podbudowa z kruszywa łamanego


- oczyszczenie i skropienie- warstwy odsączające


- koryto


- regulacja pionowa studzienek


- kanalizacja deszczowa


- wykonanie nasypów


- wykonanie wykopów


- roboty ziemne


- odtworzenie trasy


- wymagania ogólne


Autor: Zastępca Prezydenta Miasta Franciszek Zaborowski
Data: 2007-10-16 16:01:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-10-16 16:01:49

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl