Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 03:21
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - Dostawa pojemników na przeterminowane leki (..)
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI. 341-64/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
 DOSTAWĘ POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI, KONTENERÓW I WORKÓW W RAMACH ROZBUDOWY SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pojemniki na przeterminowane leki – 15 szt.
wykonany z polietylenu
pojemność 30 l
otwór wlotowy o szerokości 8-10 cm, zamykany  
przeznaczony do użytku w aptekach
Kontenery KP 7 – 5 szt.
wykonany z blachy stalowej, wzmacniany kształtownikami i tłoczeniami w ścianach
malowany farbami antykorozyjnymi w kolorze zielonym
pojemność 7 m3
zamknięty z 6 otworami wrzutowymi zabezpieczonymi klapami
Kontenery KP 10 – 5 szt.
wykonany z blachy stalowej, wzmacniany kształtownikami i tłoczeniami w ścianach
malowany farbami antykorozyjnymi w kolorze zielonym
pojemność 10 m3
zamknięty z 6 otworami wrzutowymi zabezpieczonymi klapami
Worki do selektywnej zbiórki odpadów – 70 000 szt.
pojemność 120 l
umieszczone logo MZK Stalowa Wola oraz inne informacja opisane w SIWZ

II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) DATA ZAKOŃCZENIA – 21.12.2007 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca winien dokładnie zapoznać się z niniejszą specyfikacją wraz z jej załącznikami, aby zdobył on wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty. b)Wykonawca winien spełniać następujące warunki: Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji w ramach zamówień publicznych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie trzech ostatnich lat (2004-2006), a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia Posiadać kadrę techniczną i pracowników zdolnych do przeprowadzenia realizacji przedmiotowego zamówienia Udzielić gwarancji na przedmiot niniejszej dostawy w wymiarze 24 miesięcy (oprócz worków) Zaakceptować wszystkie warunki, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty : 1)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 i że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, z podaniem ich odbiorcy, wartości oraz daty i miejsca wykonania; 4)zdjęcie lub rysunek ofertowy pojemników i kontenerów będących przedmiotem dostawy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1836//oferty_miasta_przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Stalowa Wola, Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój 28.

IV.2.2) Termin składania ofert:
16.10.2007 godzina 12:00,
miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój 9.

IV.2.3) Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.2.4)  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej – 04.10.2007 r.

Treść ogłoszenia można pobrać formacie rtf (pobierz plik).

Załączniki:


- SIWZ


- formularz ofertowy


Autor:
Data: 2007-10-04 14:16:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-10-04 14:16:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl