Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:26
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - Remont ul. Dąbka w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI. 341-63/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
Remont ul. Dąbka w Stalowej Woli

UWAGA: Z powodu problemów technicznych linki do załączników Geometria i Organizacja ruchu zostały aktywowane 4.10.2007 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest remont ulicy Dąbka w Stalowej Woli.   
Zasadniczy zakres robót obejmuje:
rozbiórkę:
1. podbudowy z kruszywa oraz mas mineralno-bitumicznych istniejącej drogi (fragment)
2. krawężników, obrzeży, chodników
wykonanie:
1. podbudowy z mieszanek mineralno ? bitumicznych
2. nowej nawierzchni bitumicznej
3. jednostronnego chodnika z kostki betonowej
4. zjazdów z kostki betonowej
5. ciągu pieszo-jezdniego
przesunięcie istniejących wpustów deszczowych ? 9 szt.
regulacja istniejących studzienek
opracowanie projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami na czas budowy
obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
oznakowanie ulicy zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA  - data zakończenia: 15.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną Remont nawierzchni ulicy Dąbka w Stalowej Woli, aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty Wykonawcy winni spełniać następujące warunki: a)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (2002-2006) , a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 650 000 zł każde, co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu. b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży sanitarnej, drogowej i geodezyjnej. d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe. e)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. f)zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. g)nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. i)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty : 1)oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada Wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ), w przypadku braku potrzebnego sprzętu należy podać źródło pozyskania
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (2002-2006) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia minimum trzech zadań o wartości minimum 650 000 zł każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;
9) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1833//oferty_miasta_przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój 25..
IV.3.2) Termin składania ofert: 24.10.2007 godzina 12:00,
miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój 9..
IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
IV.3.4) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ? 03.10.2007 r.


Treść ogłoszenia można pobrać w formie rtf (pobierz plik)


Załączniki:


- SIWZ


- Wzór


- Nawierzchnia z betonu asfaltowego


- opis budowlany- organizacja ruchu   (z przyczyn technicznych link do załącznika aktywowano 4.10.2007 r.)

- profil podłużny- rama drogowa- remont nawierzchni ul. Dąbka- rozbódowa drogi wojewódzkiej


- geometria (z przyczyn technicznych link do załącznika aktywowano 4.10.2007 r.)


- modernizacja studzienek- pierścień odciążający


- przekroje konstrukcyjne drogi

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-10-03 14:21:40
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-10-03 14:21:40

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl