Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:29
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na Dostawę pojemników na przeterminowane leki (...)
Treść ARCHIWALNA !

Or.VI.341-59/07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę pojemników na przeterminowane leki, kontenerów

i worków w ramach rozbudowy systemu selektywnej
zbiórki odpadów


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pojemniki na przeterminowane leki – 15 szt.
wykonany z polietylenu
pojemność 30 l
otwór wlotowy o szerokości 8-10 cm, zamykany  
przeznaczony do użytku w aptekach
Kontenery KP 7 – 5 szt.
wykonany z blachy stalowej, wzmacniany kształtownikami i tłoczeniami w ścianach
malowany farbami antykorozyjnymi w kolorze zielonym
pojemność 7 m3
zamknięty z 6 otworami wrzutowymi zabezpieczonymi klapami
Kontenery KP 10 – 5 szt.
wykonany z blachy stalowej, wzmacniany kształtownikami i tłoczeniami w ścianach
malowany farbami antykorozyjnymi w kolorze zielonym
pojemność 10 m3
zamknięty z 6 otworami wrzutowymi zabezpieczonymi klapami
Worki do selektywnej zbiórki odpadów
pojemność 120 l
umieszczone logo MZK Stalowa Wola oraz następująca informacja na workach:
Worek niebieski - Makulatura
Wrzucać:
gazety, książki, czasopisma, zeszyty
katalogi, prospekty, foldery
torby i worki papierowe
kartony z opakowań, tekturę, pudła papierowe
Nie wrzucać:
kalki, papieru przebitkowego, celofanu, tapet
tłustego papieru np.: po maśle, margarynie
silnie zabrudzonego papieru powlekanego folią
opakowań po mleku, mrożonkach, papierosach
opakowań po napojach
Worek zielony – Szkło
Wrzucać:
opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek oraz zawartości
stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami
słoiki i flakony
Nie wrzucać:
luster, szkła zbrojonego, szyb, fajansu
porcelany, szyb samochodowych
opakowań po lekach, termometrów
szkła zabrudzonego farbami lub smarami
zakrętek, kapsli, korków
zużytych lamp neonowych, żarówek
Worek żółty – Plastik
Wrzucać:
butelki po napojach pet
woreczki po mleku
czystą folię opakowaniową, reklamówki
torby plastikowe
czyste butelki po kosmetykach, środkach czystości
art. gospodarstwa domowego wykonane z tworzyw sztucznych
Nie wrzucać:
butelek i pojemników po olejach, smarach i innych środkach chem.
Zużytych akumulatorów i baterii
wykonane z półprzeźroczystej, kolorowej folii LDPE

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA - data zakończenia: 15.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a)Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca winien dokładnie zapoznać się z niniejszą specyfikacją wraz z jej załącznikami, aby zdobył on wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty. b)Wykonawca winien spełniać następujące warunki: Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji w ramach zamówień publicznych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie trzech ostatnich lat (2004-2006), a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia Posiadać kadrę techniczną i pracowników zdolnych do przeprowadzenia realizacji przedmiotowego zamówienia Udzielić gwarancji na przedmiot niniejszej dostawy w wymiarze 24 miesięcy (oprócz worków) Zaakceptować wszystkie warunki, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty : 1)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 i że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, z podaniem ich odbiorcy, wartości oraz daty i miejsca wykonania; 4)zdjęcie lub rysunek ofertowy pojemników i kontenerów będących przedmiotem dostawy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1818//oferty_miasta_przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7 - pok. Nr 28, 37-450 Stalowa Wola.

IV.2.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2007 godzina 12:00,
 miejsce: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7 - pok. Nr 28, 37-450 Stalowa Wola.

IV.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.2.4) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 25.09.2007

Ogłoszenie można pobrać w pliku w formacie rtf (pobierz plik)

Załączniki:

- SIWZ


- formularz ofertowy


Autor:
Data: 2007-09-25 17:14:16
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-09-25 17:14:16

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl