Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:14
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na dostawę mobilnego rębaka do zrębkowania drewna(...)
Treść ARCHIWALNA !

  Or.VI.341-58/07

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę mobilnego rębaka do zrębkowania drewna
i frezarki do pni

 

UWAGA ! MODYFIKACJA SIWZ z dnia 26.09.2007 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza modyfikację w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia korygując oczywistą omyłkę pisarską. Zmiana polega na modyfikacji pkt 3 dotyczącego ?Opisu przedmiotu?, zdania ?głębokość frezowania: co najmniej 850 mm? zamienia się na ?głębokość frezowania: co najmniej 330 mm?

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poniżej zmodyfikowaną SIWZ
- SIWZ(pobierz plik)

************************************************************************


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Mobilny rębak do zrębkowania gałęzi spełniający n/w wymagania: - minimalny przekrój wlotu: 229 x 430 mm - silnik: min. 51 KM - układ jezdny: jednoosiowy, - hamulce hydrauliczne z urządzeniem najazdowym - układ zrębkujący: tarczowo - nożowy - podajnik hydrauliczny walcowy z możliwością regulacji docisku zaczep: typowy Frezarka do pni spełniająca n/w wymagania: - samobieżna (koła) - moc: min. 23 KM - grubość tarczy frezującej: co najmniej 20 mm - głębokość frezowania: co najmniej 850 mm - wysokość frezowania: co najmniej 850 mm - układ napędu tarczy: mechanizm umożliwiający rozłączenie i załączenie napędu tarczy - zbiornik paliwa: co najmniej 60 litrów

II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA - data zakończenia: 15.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)Przed przygotowaniem oferty każdy wykonawca winien dokładnie zapoznać się z niniejszą specyfikacją wraz z jej załącznikami, aby zdobył on wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty. b)Wykonawca winien spełniać następujące warunki: Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. realizacji w ramach zamówień publicznych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w okresie trzech ostatnich lat (2004-2006), a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co winien potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia Posiadać kadrę techniczną i pracowników zdolnych do przeprowadzenia realizacji przedmiotowego zamówienia Posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE na objęty swą ofertą przedmiot zamówienia Udzielić gwarancji na przedmiot niniejszej dostawy w wymiarze 12 miesięcy od dnia dostarczenia urządzenia Zapewnić szkolenie w zakresie obsługi urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, poparte wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. Zobowiązać się do usuwania awarii w urządzeniach stanowiących przedmiot zamówienia w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od tychże zgłoszeń; jeżeli usuwanie awarii przekroczy termin 7 dni to dostawca winien jest do czasu jej usunięcia dostarczyć zamawiającemu urządzenie zastępcze Zaakceptować wszystkie warunki, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty : 1)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 i że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie, z podaniem ich odbiorcy, wartości oraz daty i miejsca wykonania; 4)zdjęcie lub rysunek ofertowy urządzeń będących przedmiotem dostawy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1817//oferty_miasta_przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7 - pok. nr 28, 37-450 Stalowa Wola.

IV.2.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2007 godzina 12:00,
miejsce: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7 - pok. nr 9, 37-450 Stalowa Wola.

IV.2.3) Termin związania ofertą ? 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IV.2.4) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 25.09.2007

Ogłoszenie można pobrać w pliku w formacie rtf (pobierz plik)

Załączniki:


- SIWZ (wersja wycofana dn.26.09.2007 r.)


- formularz ofertowy


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-09-25 17:00:19
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-09-25 17:00:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl