Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:24
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

przetarg nieograniczony:Przebudowa ulic Kościuszki i Sobieskiego w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
Przebudowę ulic Kościuszki i Sobieskiego w Stalowej Woli

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest Przebudowa ulic Kościuszki i Sobieskiego w Stalowej Woli. Zasadniczy zakres robót obejmuje:
ul. Kościuszki:
-wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej gr 8 cm - 1163 m 2
-wykonanie wjazdów bramiastych z kostki betonowej gr 8 cm - 52 m 2
-wykonanie chodników z kostki betonowej gr 6 cm po obu stronach ulicy - 668 m2
-ułożenie ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki betonowej
-wykonanie zjazdów na drogi boczne
-regulacja istniejących studzienek: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych
-opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami
-obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
-opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami wraz z realizacją w terenie
ul. Sobieskiego:
-wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej gr 8 cm - 632 m 2
-wykonanie wjazdów bramiastych z kostki betonowej gr 8 cm - 59 m 2
-wykonanie chodników z kostki betonowej gr 6 cm po obu stronach ulicy - 360 m2
-ułożenie ścieków przykrawężnikowych z dwóch rzędów kostki betonowej
-montaż wpustu deszczowego D500 z osadnikiem typu ciężkiego - 1kpl montaż rur DN200 – 4m
-przełożenie wodociągu z rur stalowych DN80 na rurociąg PE DN90 - 6m
-regulacja istniejących studzienek: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych -opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami -obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
-opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z niezbędnymi uzgodnieniami wraz z realizacją w terenie

II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną Modernizacja ulic Kościuszki i Sobieskiego w Stalowej Woli, aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (2002-2006) , a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia, o wartości minimum 500 000 zł każde co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu.
b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży sanitarnej, drogowej i geodezyjnej.
d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.
e)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
f)zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
g)nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
i)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty :
1)oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada Wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ);
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (2002-2006) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia minimum trzech zadań o wartości minimum 500 000 zł każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;
9) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1803//oferty_miasta_przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pok. 24, uprawnionym do kontaktu jest mgr inż. Jacek Brzozowski.

IV.2.2) Termin składania ofert: 03.10.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pok. 9, uprawnionym do kontaktu jest mgr Bartosz Zaleśny.

IV.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.2.4) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 12.09.2007Ogłoszenie można również pobrać w formacie .rtf (pobierz plik).


Załączniki do ogłoszenia:

- SIWZ


- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna


ul. Kościuszki:


- Opis techniczny


- Oświadczenie


- przedmiar robót


- rys. nr 1


- rys. nr 2


- rys. nr 3


- rys. nr 4


- rys. nr 5


- rys. nr 6


- rys. nr 7


- spis treści


- strona tytułowa


- tabela robót ziemnych


ul. Sobieskiego:


- Opis techniczny


- Oświadczenie- przedmiar robót


- rys. nr 1


- rys. nr 2


- rys. nr 3


- rys. nr 4


- rys. nr 5


- rys. nr 6


- rys. nr 7


- spis treści- strona tytułowa


- tabela robót ziemnych


Autor:
Data: 2007-09-12 08:53:24
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-09-12 08:53:24

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl