Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:16
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

przetarg niograniczony:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Siedliska(...)
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Siedliska w Stalowej Woli”

UWAGA! W związku z pytaniem Oferenta do STWiORB Zamawiający dnia 11.09.2007 r. udziela odpowiedzi:


Pytanie 1
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2
W myśl art 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1

Odpowiedz do pytania 1 i 2

Zamawiający wymagał będzie dokumentów na wbudowane materiały zgodnie z zapisem pkt. 1.5.13 STWiORB Wymagania Ogólne - „Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary  oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  i  przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej".


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Siedliska w Stalowej Woli. Zasadniczy zakres robót obejmuje :
-budowę rurociągu grawitacyjnego PVC DN 200- 52m,
-budowę rurociągu grawitacyjnego PVC DN 160 - 180,5m
-budowę rurociągu tłocznego PE DN 90x5,4 - 121m
-budowę przepompowni ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu - uruchomienie i rozruch- 1kpl. -budowę ogrodzenia przepompowni - 1 kpl
-przełożenie kabla NN kolidującego z projektowaną kanalizacją
-opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami
-uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy
-obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
-kamerowanie wykonanej kanalizacji sanitarnej z zapisem na CD
-odtworzenie dróg i terenów zielonych do stanu pierwotnego


II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.


II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) TERMIN WYKONANIA - data zakończenia: 15.12.2007.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Siedliska w Stalowej Woli”, aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (2003-2007) , a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości  oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia.
d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.
e)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
f)zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
g)nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
i)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat    

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty :

1)oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada Wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ), w przypadku braku potrzebnego sprzętu należy podać źródło pozyskania;
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (2003-2007) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót tożsamych lub zbliżonych do przedmiot zamówienia minimum trzech zadań  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;
9) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1795//oferty_miasta_przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola. pok. nr 25, uprawnionym do kontaktu jest mgr inż. Elżbieta Kosior.
IV.2.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola. pok. nr 9.
IV.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.1) Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia – 07.09.2007 r.

Treść ogłoszenia można pobrać w  pliku rtf (pobierz plik)


Załączniki:

- SIWZ


- kanalizacja sanitarna


- projekt budowlany 1


- projekt budowlany 2


- opis techniczny


- przyłącza kabla


- mapka- rys. 2


- rys. 3


- rys. 4


- rys. 5


Autor:
Data: 2007-09-07 08:50:58
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-09-07 08:50:58

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl