Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 18:43
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony: Remont ul. Dolina w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego na
„Remont ul. Dolina w Stalowej Woli”

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest remont ulicy Dolina w Stalowej Woli. Zasadniczy zakres robót obejmuje:
-położenie nowej nawierzchni bitumicznej w istniejącym gruntowym pasie drogowy na długości 262 m,
-wyprofilowanie gruntowych poboczy
-opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami
-obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
-opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) wraz z realizacją w terenie


II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2007.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną Remont ulic Polna, Dolina i Grochowa w Stalowej Woli, aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (2005-2007) , a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 140 000 zł każde, co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu.
b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży sanitarnej, drogowej i geodezyjnej.
d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.
e)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
f)zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
g)nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
i)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty : 1)oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada Wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ), w przypadku braku potrzebnego sprzętu należy podać źródło pozyskania i przedłożyć umowę najmu;
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (2005-2007) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia minimum trzech zadań o wartości minimum 140 000 zł każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;
9) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1783//oferty_miasta_przetargi.html


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój 24, 37-450 Stalowa Wola.


IV.2.2) Miejsce i termin składania ofert: 24.09.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój 9, 37-450 Stalowa Wola.


IV.2.3.)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV. 2.4.)Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IV. 2.5.) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31.08.2007

Ogłoszenie można również pobrać w formacie .rtf (pobierz plik)

Załączniki do ogłoszenia:


- Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia- przedmiar robót


- projekt techniczny remontu ul.Polna, Dolina, Grochowa w Stalowej Woli


- rys. 1


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna


- D-040201_47.07


- D-040402_47.07


- D-040101_47.07- D-050305_47.01


- D-060301_47.01


Autor:
Data: 2007-08-31 13:15:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-08-31 13:15:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl