Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 18:42
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony:Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich(...)
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie 
Miasta Stalowa Wola

 

 

 

Uwaga odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z oferentów dnia 29.08.2007!

W związku z pytaniami oferenta do SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi:


Pyt.1
„ponieważ SIWZ przewiduje, że ceny jednostkowe powinny uwzględniać między innymi koszty dyżuru, czy pod pojęciem „dyżur” należy rozumieć również prowadzenie patrolowania ulic”?

Odp.
Zgodnie z SIWZ ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie elementy związane z zimowym utrzymaniem ulic i chodników, w tym również prowadzenie patrolowania ulic.

 

Pyt 2
„czy pod pojęciem zawartym w SIWZ „usługom odpowiadającym swoim rodzajem” należy rozumieć usługi tożsame tzn. Bezpośrednio związane z zimowym utrzymaniem dróg, czy również innych usług”?

 

Odp.
Pod pojęciem zawartym w SIWZ „usługi odpowiadające swoim rodzajem” należy rozumieć usługi tożsame tzn. bezpośrednio związane z zimowym utrzymaniem dróg.

 

Pyt. 3
"czy w celu uzyskania wymaganego efektu zwalczania śliskości SIWZ odnośnie wymaganego potencjału sprzętowego nie powinna zawierać konieczności dysponowania sprzętem pomocniczym do piaskaro-solarki w postaci co najmniej agregatu do wytwarzania solanki"?

 

Odp.
Zawarty w punkcie 4.2.1. SIWZ wymagany potencjał sprzętowy zawiera minimum wyposażenia sprzętowego i nie obejmuje sprzętu pomocniczego jakim jest między innymi agregat do wytwarzania solanki. . Jest sprawą oczywistą, że w celu wykonania zamówienia związanego z akcją zimową taki agregat jest niezbędny.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
-odśnieżanie ulic i chodników oraz ścieżek rowerowych;
-zwalczanie gołoledzi i śliskości solą, piaskiem oraz miesz. piaskowo-solną 40 %;
-zapewnienie we własnym zakresie stałej gotowości do pracy oraz obsługi naprawczo-remontowej, materiałów eksploatacyjnych nośnika, piaskarki, solarki i pługa;
-zaopatrzenie we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek;
-wykonanie sprzątania pozimowego ulic i chodników oraz ścieżek rowerowych;
-usuwanie padłych zwierząt z jezdni i chodników ulic miejskich.


II.1.2) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przed przygotowaniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą okazać się konieczne do przygotowania oferty. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:
1 informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
2 wykaz sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia , jaki posiada Wykonawca.;
3 wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
4 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (nie mniejszą niż 600 tys. zł każde), usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
5 sprawozdanie finansowe /bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe ;
6 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert;
7 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10 aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;
12 zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1773//oferty_miasta_przetargi.html


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (I -piętro, pok. 28 ) Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest B. Kasperek, tel.(15) 643 34 51 w godz. 8.00 - 15.00.


IV.3.2) Termin składania ofert: 05.09.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, w pok. Nr 9 (parter), 37-450 Stalowa Wola.


IV.3.3)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV. 3.4.)Data zamieszczenia ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych -  27.08.2007


Treść ogłoszenia można pobrać także w postaci pliku .rtf (pobierz plik)Załączniki do ogłoszenia:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- formularz ofertowy- wzór umowy


Autor:
Data: 2007-08-27 14:32:10
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-08-27 14:32:10

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl