Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:43
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony na Przebudowę po kanalizacji w ul. Niezłomnych
Treść ARCHIWALNA !

Or. VI. 341-39/07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest ?Przebudowa po istniejącej trasie kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych w Stalowej Woli?


UWAGA! Modyfikacja SIWZ z dn. 08.08.2007 r.!

 Urząd Miasta w Stalowej Woli informuje, że w SIWZ dot. ?Przebudowy po istniejącej trasie kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych w Stalowej Woli? w pkt. 2 jest ?Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia przekracza (...)? powinno być ?Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza (...)?.
Za wszelkie niedogodności związane ze zmianą serdecznie przepraszamy.

Uwaga odpowiedzi na pytania złożone przez jednego z oferentów dnia 22.08.07 r. !

W związku z pytaniami Oferenta do SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1
dot. pkt.16  SIWZ.  Z uwagi na fakt sporządzenia kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem iloczynu ilości  robót i ceny jednostkowej prosimy o potwierdzenie, iż do oferty cenowej należy załączyć kosztorys w wersji uproszczonej.

Odp. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z punktem 16 SIWZ

Pytanie 2
dot. przedmiar robót poz. 2 i ST-2  pkt. 5.2.  Prosimy o jednoznaczne określenie, które drzewa należy przesadzić.

Odp. Należy przesadzić drzewa znajdujące się w pasie terenu, który Wykonawca robót zajmie pod budowę kanalizacji deszczowej.

Pytanie 3
dot. przedmiar robót poz. 2 i ST-2 pkt. 5.2.  Zwracamy się z prośbą o wskazanie  przez Inwestora miejsca, gdzie mają zostać przesadzone ww. drzewa. Taka informacja jest niezbędna w celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ww. pozycji.

Odp. Drzewa należy przesadzić w odległości do 5 km od ulicy Niezłomnych

Pytanie 4
dot.  przesadzanie drzew. Prosimy o dostarczenie decyzji administracyjnej na  przesadzenie drzew na ww. zadanie.

Odp. Na przesadzenie drzew w wieku do 5 lat nie jest wymagana decyzja administracyjna

Pytanie 5
dot.  przedmiar robót.  Prosimy o potwierdzenie, iż zakres przetargu obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji od studni D4 o rzędnej 162,41/157,17 w ulicy Niezłomnych do studni D1 o rzędnej 161,20/157,04 w Stalowej Woli o długości L=108 mb.

Odp. Zakres robót ustala przedmiar robót i SIWZ

Pytanie 6
dot. przedmiar robót.  Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiarach robót w pozycji 45 należy wycenić studnie żelbetowe d:1400 mm zgodnie  z projektem budowlanym.

Odp. Wyceny dokonać zgodnie z projektem budowlanym

Pytanie 7
dot.  załącznik nr 1 do SIWZ  Doświadczenie zawodowe.  Prosimy o potwierdzenie, iż w kolumnie ?Wartość?  należy podać wartość Zamówienia ( robót budowlanych ) wraz z podatkiem VAT.

Odp. Należy podać wartość zamówienia bez podatku VAT

Pytanie 8
dot.  umowy & 11-  rozliczenie.  Prosimy o potwierdzenie, iż kontrakt zostanie rozliczony cenami jednostkowymi zawartymi w kosztorysie ofertowym.

Odp. Sposób rozliczenia robót określa STWiOR stanowiącą załącznik do SIWZ

Pytanie 9
dot.  projekt budowlany.  Prosimy o określenie jakie oświetlenie ma być przewidziane jako oświetlenie tymczasowe ul. Niezłomnych.

Odp. Oświetlenie tymczasowe winno spełniać wymogi oświetlenia istniejącego w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

Pytanie 10
dot.  projekt budowlany.  Prosimy o potwierdzenie, że te same lampy uliczne  (szt. 2) kolidujące z robotami ziemnymi, które mają być zdemontowane, po zakończeniu robót zostaną ponownie zamontowane.

Odp. Lampy uliczne należy zdemontować na czas realizacji robót a po zakończeniu robót ziemnych i montażowych  ponownie je zamontować - zgodnie z przedmiarem robót poz. 76, 77, 78 i opisem pkt. 4.3.2 projektu budowlanego

Pytanie 11
dot. ST -1 pkt. 5.1.1.  Prosimy o wskazanie miejsca  w którym należy składować materiał uzyskany z frezowania nawierzchni asfaltowej.

Odp. Odwóz do 5 km od ulicy Niezłomnych

Pytanie 12
dot.  czasowego składowania ziemi ST -2  pkt. 5.1.1.  Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy składować  ziemię z wykopów.

Odp. Zgodnie z przedmiarem w odległości do 5 km od ulicy Niezłomnych

Pytanie 13
dot.: załącznik nr 6 do SIWZ  Zakres robót powierzonych podwykonawcy. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr   170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) art.. 36 ust. 4  Zamawiający może żądać wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. Wykonawca nie musi  w swej ofercie podawać nazwy firmy, podwykonawcy.  W związku z powyższym prosimy o modyfikację formularza i dostosowanie go do aktualnej ustawy PZP.

Odp. Wykonawca odpowiednio wypełnia pkt. 2 projektu Umowy i w zależności od jego treści wypełnia lub nie załącznik nr 6

Pytanie 14
dot.  przedmiar robót.  Prosimy o potwierdzenie, iż koszt kamerowania kanalizacji ma zostać ujęty w pozycji nr 79 ww. przedmiaru.

Odp. Należy ująć w poz. 79

Pytanie 15
dot.  ST -3  pkt.  5.2. czy w przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopach Zamawiający poniesie koszty związane z pompowaniem wody i potraktuje ww. prace jako roboty dodatkowe.

Odp. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych , roboty te będą rozliczane zgodnie z § 4 projektu Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa po istniejącej trasie kanalizacji deszczowe w ul. Niezłomnych w Stalowej Woli. Zasadniczy zakres robót inwestycyjnych obejmuje: wymianę istniejących rur betonowych ? 500 na rury z tworzyw sztucznych o średnicy ? 800 na długości 108 m wymianę istniejących studni betonowych ? 1400 na studnie żelbetowe ? 1400 - szt4. opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu z uzgodnieniami uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kamerowanie wykonanej kanalizacji deszczowej z zapisem na CD odtworzenie dróg, chodników, terenów zielonych do stanu pierwotnego a) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa po istniejącej trasie kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych w Stalowej Woli. Szczegółowy zakres robót wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektu Budowlanego i przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji b) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia: ul. Niezłomnych w Stalowej Woli

II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną Przebudowa po istniejącej trasie kanalizacji deszczowej w ul. Niezłomnych w Stalowej Woli, aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat (2005-2007), a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 500 000 zł każde, co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu.
b)znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
c)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży sanitarnej, drogowej i geodezyjnej.
d)posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe.
e)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
f)zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
g)nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
h)treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
i)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
j)udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty :
1)oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)
4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada Wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ), w przypadku braku potrzebnego sprzętu należy podać źródło pozyskania i przedłożyć umowę najmu;
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (2005-2007) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia minimum trzech zadań o wartości minimum 500 000 zł każde, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;
9) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/oferty_miasta_przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, pok. 25, 37-450 Stalowa Wola.

IV.2.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, pok. 9, 37-450 Stalowa Wola.

IV.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.2.4.) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 07.08.2007 r.


Treść ogłoszenia mozna pobrać także w postaci pliku .rtf (pobierz plik)

Załączniki do ogłoszenia:


- SIWZ z załącznikami


- przedmiar robót


Dokumentacja techniczna:


- opracowanie tekstowe


- opracowanie graficzne


Specyfikacja Techniczna


- strona tytułowa


- ST-00


- ST-1


- ST-2


- ST-3


- ST-4


Autor:
Data: 2007-08-07 15:50:23
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-08-07 15:50:23

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl