Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-06-2021, Niedziela, 01:48
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PSP 1 przetar (wersja testowa - nie korzystać)
Treść ARCHIWALNA !

PSP-1/201/RE/2/2007

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego ul Dmowskiego 9
w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na:

na remont nawierzchni placu apelowego (tarasu) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. Dmowskiego 9 w Stalowej Woli

 

1.Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony 

2.Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola (sekretariat PSP 1 na I piętrze tel. 015 842 11 32) lub na stronie 
http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/oferty_miasta_przetargi.html 
 
3.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie nawierzchni placu apelowego (tarasu) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dmowskiego 9 w Stalowej Woli poprzez rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20cm, rozebranie podbudowy z gruntu, ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożenie obrzeży betonowych 20x6cm, ręczne karczowanie pni. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w będących integralną częścią SIWZ: przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.

4.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

5.Termin realizacji:
Termin zakończenia ?  24 września 2007 r.

6.Opis warunków udziału w przetargu
1. Przed przygotowaniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze specyfikacją techniczną remontu nawierzchni placu apelowego (tarasu) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat (2002-2006), a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiadają własne środki obrotowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 200.000 zł.

c) posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach : konstrukcyjno ? budowlanej bez ograniczeń.

d) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym

e) zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji

g) nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy ?Prawo zamówień publicznych?

h) treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i) winni być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej nie mniejszą niż oferowana cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia

j) udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy ? Prawo zamówień publicznych, warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast określone powyżej przez Zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.
 
7.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 ? Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia ( wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006) robót budowlanych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum trzech zadań ), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;

8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od kwoty 200.000 zł. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej nie mniejszą niż oferowana cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia;

10) Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu ? wzór załączony do SIWZ;

11) Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany formularz oferty ? wzór załączony do SIWZ;

12) Kosztorysy ofertowe, które winny być sporządzone metodą uproszczoną wg załączonych do niniejszej SIWZ przedmiaru robót;

13) Harmonogram rzeczowo ? finansowy obejmujący wszystkie elementy robót, sporządzony w rozbiciu na poszczególne miesiące realizacji i elementy robót;

14) kserokopię wzoru umowy, będący załącznikiem do SIWZ ? parafowaną na każdej stronie;

15) Zastrzeżenie nie udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. zgodnie z definicją art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;


8. Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena ? 100%

10.Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Elżbieta Bąk, tel. 015 842 11 32
Barbara Buczek, tel. 015 842 11 32
Jan Giecko 015 643 34 46
 
11. Oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, tj. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 ,
ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola (I piętro sekretariat).

12. Termin składania ofert : 20.08.2007 godz. 11.00.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2007 o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.

14. Termin związania ofertą :Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni placu apelowego (tarasu) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Dmowskiego 9 w Stalowej Woli zostało umieszczone na Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.07.2007 r.

Dyrektor PSP Nr 1 w Stalowej Woli
Małgorzata Kalinka

Załączniki do ogłoszenia:

-


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-07-31 19:38:05
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-07-31 19:38:05

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl