Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 20:38
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony: Przebudowa ul. Popiełuszki w Stalowej Woli
Treść ARCHIWALNA !

Numer nadany sprawie Or.VI.341-31/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego na ?Przebudowę ul. Popiełuszki w Stalowej Woli?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, fax 015 6433412.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ul. Popiełuszki w Stalowej Woli na odcinku od ul. Ofiar Katynia do ul. 1-go Sierpnia. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 300 mb ulicy polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego -  2530 m2, ścieżek rowerowych z kostki brukowej - 1059 m2, chodników z kostki brukowej - 1132 m2 oraz  miejsc postojowych i zatok autobusowych z kostki brukowej - 259 m2.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TERMIN WYKONANIA - data zakończenia: 15.11.2007.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 20 000 zł. (słownie: dwudziestu tysięcy złotych 00/100) do dnia 22.08.2007 r. do godz.12:00 w jednej z form określonych w art. 45 ust.6 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca winien wpłacić przelewem na konto zamawiającego - nr konta 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Przed przygotowaniem oferty Wykonawcy winni dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną Przebudowy ulicy Popiełuszki, aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:

a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat (2002-2006), a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 3 zadania tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia (roboty drogowe) o wartości powyżej 1 000.000 zł każde co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiadają własne środki obrotowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości minimum 500.000 zł.

c) posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. branży drogowej,

d) posiadają niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe tj. rozściełacz mas bitumicznych, walec statyczny stalowy, walec drogowy ogumiony, skrapiarkę do bitumu, samochody samowyładowcze o ładowności min. 10 t., koparkę, zagęszczarkę wibracyjną powierzchniową o ciężarze powyżej 500 kg, szlifierki do cięcia płytek, agregaty prądotwórcze.

e) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym

f) zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji

g) nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

h) treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i) winni być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000 zł

j) udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór formularza jest załączony do SIWZ) wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kadra techniczna) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia (wykaz kadry i ksero ich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada wykonawca (wzór formularza jest załączony do SIWZ), w przypadku braku potrzebnego sprzętu należy podać źródło pozyskania i przedłożyć umowę najmu;

8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2002-2006) robót tożsamych lub podobnych do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum trzech zadań o wartości każde powyżej 1 000 000 zł), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;

9) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od kwoty 500 000 PLN. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł.

11) certyfikat jakości ISO producenta wyrobów betonowych - dotyczy kostki brukowej, krawężników oraz obrzeży.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.1.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1741//oferty_miasta_przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pok 24 oraz na stronie internetowej http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/1741//oferty_miasta_przetargi.html
IV.2.4) Termin i miejsce składania ofert: 22.08.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pok. 9, 37-450 Stalowa Wola.

IV.Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.07.2007 z numerem 1305120-2007

Treść ogłoszenia mozna pobrać takze w postaci pliku .rtf, rozmiar 34 KB (pobierz plik)


Załączniki do ogłoszenia:

- formularz ofertowy

- projekt umowy

- SIWZ

- załączniki do SIWZ

 

Opis Techniczny:

- opis techniczny

- projekt zagospodarowania-opis

- strona tytułowa

 

Organizacja ruchu:

- organizacja ruchu-opis

- organizacja - załącznik graficzny

 

Przedmiar robót:

- przedmiar robót

- przedmiar robót-oświetlenie

 

Rysunki:

Przegladąrka plików .djvu do pobrania na dole ogłoszenia

- projekt zagospodarowania (plik w formacie .djvu)

- przekrój nr 1

- przekrój nr 2

- przekrój nr 3

- przekrój nr 4

- przekrój nr 5

- szczegóły konstrukcyjne

 

SST:

- ogólna specyfikacja

- odtworzenie trasy

- usunięcie drzew i krzaków

- zdjęcie humusu

- rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

- kanalizacja deszczowa

- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

- warstwy odsaczające i odcinające

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

- podbudowa z betonu cementowego B-20

- podbudowa z betonu asfaltowego

- nawierzchnia z betonu asfaltowego BA warstwa wiążąca

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- oznakowanie poziome

- oznakowanie pionowe

- oświetlenie uliczne

- krawężniki betonowe

- betonowe obrzeża chodnikowe

- zieleń drogowa

 


 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. przegladarka.exe 6.71 MB
Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-07-30 12:41:03
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-07-30 12:41:03

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl