Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:13
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wykonanie okresowej konserwacji potoku Jelonek - przetarg nieograniczony.
Treść ARCHIWALNA !
GK-VI/1-3410/20/07  Stalowa Wola, dnia  10-05-2007
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E

Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Wykonanie okresowej konserwacji potoku Jelonek oraz rowu otwartego na os.Hutnik II w Stalowej Woli
 
1.  Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2.  Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli ? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 24 ). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Dariusz Pakuła, tel. 643 34 47 w godz. 8.00 ? 15.00.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia :   www.bip-stalowawola.e-zet.pl/pl/163/2/oferty_miasta_przetargi.html
 
3.  Opis przedmiotu zamówienia
Okresowa konserwacja potoku Jelonek oraz rowu otwartego na os. Hutnik II zaplanowana do realizacji w dwóch etapach. Konserwacja potoku Jelonek obejmuje w I-szym etapie wykoszenie skarp potoku wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pow. 15.000 m2), odmulenie dna potoku (gł. 10 cm ? 1700 mb; gł. 20 cm ? 800 mb), hakowanie rosnącej w dnie roślinności (pow. 2000 m2), ścinanie i karczowanie rosnących na skarpach zakrzaczeń (pow. 0,1 ha), oczyszczenie z namułu przepustów rurowych (18 mb), natomiast w II-gim etapie wykoszenie skarp potoku wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pow. 15.000 m2), hakowanie rosnącej w dnie roślinności (pow. 2000 m2). Konserwacja rowu otwartego obejmuje wykoszenie skarp rowu wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pow. 3.200 m2), odmulenie dna rowu (gł. 10 cm ? 400 mb),  oczyszczenie z namułu przepustów rurowych (12 mb), hakowanie rosnącej w dnie roślinności (pow. 400 m2).
 
4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5.  Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia  ? 04.06.2007
Termin zakończenia ? 30.09.2007
 
6.  Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 ? 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
  • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykonawstwie robót w zakresie melioracji wodnych i wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat ( 2004 ? 2006 ) realizował w/w roboty o wartości łącznej minimum 20.000 zł rocznie
  • posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
  • posiadać kadrę techniczną ( min. jedna osoba ) z uprawnieniami i kwalifikacjami do prowadzenia robót w zakresie melioracji wodnych
  • posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe
  • być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
7.  Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena     ? 100 %
 
9.  Miejsce i termin składania ofert :
a) oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 7, w pok. Nr 24 ( I-piętro )
b) termin składania ofert : 22.05.2007 godz. 13.00.
c)  otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2007 o godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego, ul. Wolności 7, sala nr 17 ( I piętro )
 
10.  Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
11.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Załączniki
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Przedmiar robót
  4. Wzór umowy

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-11 12:31:21
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-11 12:31:21

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl