Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-06-2021, Czwartek, 19:49
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przetarg nieograniczony - GK-VII/3-221.2/52/06
Treść ARCHIWALNA !
 GK-VII/3-221.2/52/06   Stalowa Wola, dnia  25.09.2006
 
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I   E

Urząd Miasta w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Wolności 7
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Opracowanie Projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w ulicach Rolnej, Owocowej i Topolowej w Stalowej Woli
 
1.  Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2.  Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie 
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli
? w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Wolności 7 (I ?piętro, pokój nr 25 ).
Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Renata Knap, tel. 643 34 48 w godz. 8.00 ? 15.00.
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://www.stalowawola.pl/prz17.html
 
 
3.  Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wielobranżowego kanalizacji sanitarnej w ulicach Rolnej, Owocowej, Topolowej w Stalowej Woli.
Projekt budowlano - wykonawczy wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - Dz.U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 oraz Dz.U.Nr120 z.1133 dnia 21 lipca).
 
4.   Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych
 
5.  Termin realizacji
 
Termin zakończenia opracowania  ? 20.12.2006
 
6.  Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 ? 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
  • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. projektowaniu sieci będących przedmiotem zamówienia i wykazać, ze w ciagu ostatnich trzech lat (2003-2005), a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - to w tym okresie, realizował usługi tożsame lub zbliżone do przedmiotu zamówienia
  • posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
  • posiadać kadrę techniczną  z uprawnieniami i kwalifikacjami do projektowania kanalizacji
  • być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
7.  Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena     ? 100 %
 
9.  Miejsce i termin składania ofert :
a) oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Wolności 7,   w pok. Nr 25 ( I-piętro )
b) termin składania ofert : 03.10.2006 godz. 13.00.
c)  otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2006 o godz. 13.30 w siedzibie zamawiającego, ul. Wolności 7, sala nr 17 ( I piętro )
 
10.  Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2006-09-28 17:33:33
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2006-09-28 17:33:33

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl