Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
16-06-2021, Środa, 15:42
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. wojskowych, specjalnych i pożarowych – kierownik kancelarii tajnej .
Treść ARCHIWALNA !

Urząd Miasta w Stalowej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektor ds.  wojskowych, specjalnych i pożarowych – kierownik kancelarii tajnej


1.Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe
b)znajomość  zagadnień z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego,
c)znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
d)posiadanie obywatelstwa polskiego,
e)staż pracy: co najmniej 1 rok
f)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
h)dobry stan zdrowia,
i)nieposzlakowana opinia,
j)umiejętność obsługi komputera, miedzy innymi w środowisku WORD  i  EXCEL oraz urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
a)zdolność analitycznego myślenia
b)preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
c)umiejętność pracy w zespole,
d)odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

3. Wymagane dokumenty:   
a)list motywacyjny,
b)CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c)oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d)kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
e)oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy
g)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
h)kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
i)referencje
j)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
k)kserokopia dokumentu tożsamości,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 20 lipca 2010r.
pod adresem: Urząd Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pok. Nr 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  podinspektora ds. wojskowych, specjalnych i pożarowych – kierownik kancelarii tajnej”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Szczegółowy zakres zadań
na danym stanowisku dostępny jest na stronie internetowej http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-142 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


Kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie internetowej  http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-142 lub pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.

Szczegółowy zakres zadań na danym stanowisku (pobierz plik).

Kwestionariusz osobowy (pobierz plik).

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-07-08 15:22:43
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-07-08 15:30:36
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2010-07-08 15:40:53

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl