Formularz - Zgłoszenie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Urząd Miasta

w Stalowej Woli

 

 

 

ZGŁOSZENIE

 do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

 

 

 

......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko oraz adres – nazwa i siedziba podmiotu gospodarczego)

 

......................................................................................................................................................

 

 

Stosownie do § 9 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 10 poz. 87),

 

zgłaszam stałe/sezonowe* w okresie od ......................................... do .......................................

świadczenie usług hotelarskich w:

 

......................................................................................................................................................

(określić rodzaj obiektu)

 

położonym w ................................................................................................................................

Liczba miejsc ........................................ ; ....................................................................................

obiekt będzie działał pod nazwą: .................................................................................................

 

 

.........................................., dnia ...................................

 

 

...................................................................

(podpis zgłaszającego)

 

 

Stosownie do § 10 ust 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 10 poz. 87) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych objętych kartą ewidencyjną obiektu, z wyłączeniem: ...............................................

 

 

 

 

...................................................................

(podpis zgłaszającego)