Wysokość stawek podatku od środków transportowych - 2005 r.

 

Uchwała Nr XXX/435/04

                                          Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 29 października 2004 r.


 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, p. 1568, z 2004 r. 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, ) i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291)


Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:


§ 1


Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 ton do 5,5, ton włącznie 588,- zł.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 980,- zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.134,- zł.


2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1


3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton 806,- zł.

b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton 976,- zł.

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.134,- zł.


4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2


5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego


- od 7 ton i poniżej 12 ton 826,- zł.


6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 976,- zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.378,- zł.

§ 2  1. Dla pojazdów określonych w § 1, ust. 1, 3, 5, i 7 wyprodukowanych przed 1990r.

stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:


a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 600,- zł.

                       - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.000,- zł.

                       - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.157,- zł.

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


- od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton 822,- zł.

- od 5,5 ton i poniżej 9 ton 996,- zł.

- od 9 ton i poniżej 12 ton 1.157,- zł.

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


- od 7 ton i poniżej 12 ton 843,- zł.

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc 996,- zł.

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.406,- zł.2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 3 i 7 posiadających katalizatory, niezależnie od roku produkcji stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:


a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

- od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 570,- zł.

- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 927,- zł.

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.077,- zł.

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


- od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton 766,- zł.

- od 5,5 ton i poniżej 9 ton 927,- zł.

- od 9 ton i poniżej 12 ton 1.077,- zł.


  1. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc 927,- zł.

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.309,- zł.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr XVII/253/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2005 roku.
 

Załącznik nr 1


Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12


1.900

2.046

Trzy osie

12

19

2.014

2.120

19


2.046

2.174

Cztery osie i więcej

12

27

2.120

2.226

27

29

2.172

2.244

29


2.172

2.452,80


Załącznik Nr 2


Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

1.664

1.664

25

31

1.770

1.770

31


1.770

1.937,76

Trzy osie

12

36

1.819

1.819

36

40

2.170

2.207

40


2.170

2.548,65


Załącznik nr 3


Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku w złotych


nie mniej niż


mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

J edna oś

12

18

826

826

18


1.220

1.220

Dwie osie

12

36

1.272

1.291,07

36

38

1.272

1.472

38


1.272

1.699,87

Trzy osie i więcej

12

36

1.326

1.109

36

38

1.326

1.326

38


1.326

1.280,68