Uchwała Nr XLVI/639/05

         Uchwała Nr XLVI/639/05
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
        z dnia 4 listopada 2005 r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z póź. zm.), i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póź.zm.)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:               
        a) od 3,5 ton do 5,5, ton włącznie                                                      588,- zł.                   
        b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                 980,- zł.                   
        c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                      1.134,- zł.          
 
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia zgodnie z załącznikiem Nr 1      
                                        
3. od ciągników siodłowych  i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                       
 
              a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton                                                    806,- zł.                   
              b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton                                                       976,- zł.                     
              c)  od 9 ton i poniżej 12 ton                                                    1.134,- zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2
      
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 
                         - od 7 ton i poniżej 12 ton                                                        826,- zł.        
 
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 3  
 
 
 
 
 
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                      
            a) mniejszej niż 30 miejsc                                                                       976,- zł.                   
             b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                   1.378,- zł.                   
§ 2
 
1.    Dla pojazdów określonych w § 1, ust. 1, 3, 5, i 7 wyprodukowanych przed 1990r. stawki  podatku zwiększa się i określa w wysokości:
 
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
                      - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                                   600,- zł.
                       - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                        1.000,- zł.
                       - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                               1.157,- zł.
 
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
            - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton                                                      822,- zł.
            - od 5,5 ton i poniżej 9 ton                                                         996,- zł.
            - od 9 ton i poniżej 12 ton                                                       1.157,- zł.
 
c)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 ton, z wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
            - od 7 ton i poniżej 12 ton                                                          843,- zł.
 
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
            - mniejszej niż 30 miejsc                                                            996,- zł.
            - równej lub wyższej niż 30 miejsc                                          1.406,- zł.
 
2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 3 i 7 posiadających katalizatory, niezależnie od roku produkcji stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
 
            a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
                        - od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                                570,- zł.
                        - powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                           927,- zł.
                        - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                              1.077,- zł.
         
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie       
    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
                        - od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton                                                      766,- zł.
                        - od 5,5 ton i poniżej 9 ton                                                         927,- zł.
                        - od 9 ton i poniżej 12 ton                                                       1.077,- zł.
 
c)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc                                                            927,- zł.
- równej lub wyższej niż 30 miejsc                                          1.309,- zł.
 
 
 
§ 3
 

Traci moc Uchwała Nr XXX/435/04 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29  października 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2006 roku.
 
 

 

Załącznik nr 1
 
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
 
1.900
2.046
Trzy osie
12
19
2.014
2.120
19
 
2.046
2.174
Cztery osie i więcej
12
27
2.120
2.226
27
29
2.172
2.244
29
 
2.172
2.453
 

Załącznik Nr 2

 
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)
 
 
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
25
1.664
1.664
25
31
1.770
1.770
31
 
1.770
1.936
Trzy osie i więcej
12
36
1.819
1.819
36
40
2.170
2.207
40
 
2.170
2.505
 

Załącznik nr 3

 
Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)
 
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12
18
826
826
18
 
1.220
1.220
Dwie osie
12
36
1.272
1.291
36
38
1.272
1.472
38
 
1.272
1.700
Trzy osie i więcej
12
36
1.326
1.109
36
38
1.326
1.326
38
 
1.326
1.352