Uchwała Nr XLVIII/679/05

Uchwała Nr XLVIII/679/05
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
        z dnia 14 grudnia 2005 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art.40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z póź. zm.), i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póź.zm.)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XLVI/639/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 4 listopada 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych załącznik nr 2,
o którym mowa w § 1 pkt.  4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 

Załącznik Nr 1

 
Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)
 
 
Stawka podatku w złotych
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12
25
1.664
1.664
25
31
1.770
1.770
31
 
1.770
1.936
Trzy osie i więcej
12
36
1.819
1.819
36
37
1 936
1 936
37
40
2.170
2.207
40
 
2.170
2.505